Det är människor som sprider djursmittor

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Det är inte djuren som är anledning till spridning av smittsamma djursjukdomar och zoonoser, utan det är mänskligt beteende. Det deklarerade den tillträdande statsepizootologen Ann Lindberg, SVA. Därför måste vi sätta samhällsvetenskapen i centrum. Vi arbetar med människor och måste ändra beteendet. Det krävs beteendevetare och påverkan på beslutsfattare. Utbrott av epizootier innebär stora kostnader för samhället, djurhållare och lantbruksnäringen. Men det finns en slagsida mot ekonomer i det förebyggande smittskyddsarbetet. Frågan känns synnerligen aktuell i förhandlingarna om vilka sjukdomar som ska listas av Kommissionen, där Sverige kan ställa krav på frihet från vid import av djur. I dag är beredskapen och krishanteringen ändå god i Sverige. Det aktuella mjältbrandsutbrottet visar detta. Alla vet vad man ska göra.

I tisdags avtackades Marianne Elvander som avgående statsepizootolog. En intressant dag, med både tillbakablick och trendsspaning. Orsaken till mul – och klövsjukeutbrottet i Storbritannien 2001 var utfodring av matavfall och det gäller också den nu aktuella spridningen av afrikansk svinpest i Baltikum. BSE orsakades av utfodring med riskmaterial och köttmjöl som foder till nötkreatur. Salmonellautbrottet i Sverige 2003 berodde på smittat foder. Handel med djur är annars den klassiska spridningsvägen. Parafilaria, parasit som var aktuell i Sverige på 80-talet kom in genom import av köttdjur från Frankrike. Tuberkulos på hjort i Sverige var också en importerad sjukdom. Detta är exempel på utbrott av sjukdomar, som orsakats av mänskligt beteende.

Ann Lindberg, som trendspanare, pekade på andra viktiga trender. De vilda djuren kommer mer i fokus. Dvärgbandmasken på räv och fall av den BSE-liknande sjukdomen Chronic Waste Disease hos älg och ren. Det innebär att Naturvårdsverket blir involverat. Klimatförändringarna gör vektorburna sjukdomar mer aktuella. Sjukdomsbärande mygoor sprider sig norrut. Och tinande tundra i Sibirien har gett ett allvarligt mjältbrandsutbrott. Det digitala samhället har bidragit till mer oroliga människor. Men det kan också ge nya verktyg att mäta direkt på djuren. Trenden mot ökad öppenhet och transparens är tydlig. Det finns en ökad polarisering i samhället och krisberedskapen måste vara god.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.