Livsmedelsfusk i Sverige är omfattande och osynligt

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Vi kanske tror att i det ärliga Sverige är företagen ärliga och den offentliga kontrollen garanterar redlighet och säkra livsmedel. Redlighet i livsmedelshandeln är ju en av Livsmedelsverkets portalparagrafer. Visst har det förekommet oegentligheter med hästkött i lasagnen, kött från sjuka polska kor och ommärkning av importerat kött till svenskt. Tidningen Råd & Rön har avslöjat att örtkryddor kan innehålla allt annat än den ört som marknadsförs. Är detta toppen av ett isberg? Vet vi något om omfattningen av livsmedelsfusket i svensk mathantering?

Livsmedelskontrollen i Malmö genomförde 2018 ett projekt med aktivt sökande efter illegala aktiviteter kring mathantering. Projektet visade på totalt 100 oregistrerade livsmedelsanläggningar. Man besökte rökcaféer, svartklubbar och festlokaler som misstänktes bedriva anmälningspliktig livsmedelshantering. Man har också besökt föreningar som inte anser sig behöva en registrering trots en omfattande livsmedelshantering med hundratals sittplatser och fullt utrustade kök. Egna omfattande utredningar på flera större livsmedelsgrossister konstaterade brister i deras spårbarhetssystem. Projektet genomfördes som gemensamt tillsynsprojekt tillsammans med danska livsmedelskontrollen och har utrett misstänkt fusk på flera större livsmedelsgrossister i Malmö. Totalt har ca 80 ton osäkra livsmedel tagits av marknaden, 33 verksamheter stängts, belagts med saluförbud eller har förelagts med vite. Man upptäckte att det finns små oregistrerade verksamheter som köper livsmedel i utlandet och säljer dessa från skåpbilar i Malmö, helt utan tillstånd.

En eloge till livsmedelskontrollen i Malmö. Vi har fått en uppfattning om omfattningen av livsmedelsfusk i Sverige d v s det är osynligt och omfattande. Malmö kommun driver nu på för att Sverige behöver inrätta ett statligt kontrollorgan med fokus på livsmedelsfusk. Det krävs en annan typ av kompetens, än vad som finns inom den kommunala livsmedelskontrollen, för att bedriva denna typ arbete. Man har ett möte i Almedalen med berörda intressenter.
Livsmedelsverket har två inspektörer ansvariga för redlighet i livsmedelshanteringen. Många länder har omfattande offentliga resurser för att spåra och lagföra fusk med mat. Malmös livsmedelskontroll ger tre exempel på sådana kontrollorgan Födevarestyrelsens ”Rejsehold” i Danmark med 30 anställda, Intelligence and Investigation Division vid Food and Consumer Product Safety Authority i Nederländerna med 125 anställda, National Food Crime Unit vid Food Standards Agency i England med 82 anställda samt Carabinieri NAS (livsmedel, djurfoder och läkemedel) i Italien med 1 100 anställda. Personalen i dessa verksamheter består av jurister, ekonomer, utredare, journalister och före detta poliser.

Vi Konsumenter tillsammans med Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm och Djurskyddet Sverige anordnar ett seminarium kring livsmedelsfusk i Almedalen, måndagen den 1 juli kl 10.45 -12.00 på Campus Cramérgatan D22. Kom och lyssna! Vi har valt att titta på hur livsmedelshandeln och produktionen kan öka säkerheten och spårbarheten. Det är ett angeläget perspektiv och kan bidra till att öka säkerheten för oss konsumenter och få den kvalitet vi vill ha. Detta perspektiv ersätter givetvis inte samhällets behov av att spåra och lagföra olagligheter som bedrivs i konkurrens med seriösa livsmedelsaktörer. Att kunna lita på att den mat vi köper och serveras är säker och ärlig måste vara grunden.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.