Ändra svenska djurskyddsföreskrifterna för gris!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Det går ganska bra för svensk grisproduktion. Varför ska man då riskera ett högt förtroende med svenska djurskyddsföreskrifter, som döms ut av vetenskapen. Och som sannolikt inte behövs för en hög produktivitet. Jordbruksverket tillåter tidig avvänjning av smågrisar vid 21 dagars ålder, vilket riskerar både smågrisarnas hälsa och ökar risken för beteendestörningar. I ATL kan man läsa om en duktig grisuppfödare som avvänjer sina smågrisar vid 35 dagar och producerar 30 grisar per sugga och år. Det borde vara viktigare att satsa på att smågrisarna inte dör. Tänk om och gör rätt Jordbruksverket!

Jordbruksverket utarbetade hösten 2017 förslag till reviderade regler för djurskydd gris. Bakgrunden var en pilotstudie utförd av grisnäringen, som angav att en sänkning av avvänjningsåldern för smågrisar kunde vara ett sätt att höja produktiviteten i svensk grisproduktion. Jordbruksverkets förslag innebar en möjlighet att sänka avvänjningsåldern från 28 dagar. En förutsättning var att ett antal krav skulle vara uppfyllda och att högst 10 % av grisarna fick avvänjas vid 21 dagar. Kritiken mot förslaget var massiv. Remisstiden hade varit oacceptabelt kort. Jordbruksverkets förslag till nya regler för grisar avstyrktes av 70 procent av remissinstanserna av vilka kan nämnas Livsmedelsverket, konsument – och djurskyddsorganisationer, Veterinärförbundet, och länsstyrelser. Tio tunga forskare inom djurvälfärd och djurhälsa avstyrkte Jordbruksverkets förslag. GD för Jordbruksverket uppvaktades med 60 000 namnunderskrifter i oktober 2017, som begärde att Jordbruksverket skulle avvakta inrättandet av det då beslutade vetenskapliga rådet. Trots detta skickade Jordbruksverket sitt förslag till EU för teknisk runda och först efter detta skedde samråd med djurskydd – och konsumentintresset. Jordbruksverket beslutade enligt sitt ursprungliga förslag, som trädde i kraft 1 december 2017.

2018 bad djurskyddsorganisationerna och Vi Konsumenter det nu inrättade Vetenskapliga rådet för djurskydd vid SLU om en utvärdering av Jordbruksverkets förslag till sänkning av avvänjningsåldern. Rådet avlämnade sin rapport i februari 2019. Rådets slutsats: ”Vid en bedömning av lämpligaste dagen för avvänjning bör såväl smågrisens som suggans situation beaktas. Det vetenskapliga underlaget för detta är mycket begränsat, men det ska beaktas att förutom den exakta avvänjningsåldern så har inhysning och skötsel stor betydelse för såväl smågrisars som suggors hälsa och välfärd runt avvänjning. Vid en samlad bedömning anser vi därför att en avvänjning vid 28 dagar i genomsnitt förefaller acceptabel, under förutsättning att avvänjningsåldern i inget enskilt fall understiger 25 dagar. Vid en genomsnittlig avvänjningsålder av 28 dagar riskeras därför inte att alltför unga smågrisar (<25 dagar) avvänjs.” Slutsatserna är desamma som tidigare framförts d v s en avvänjning vid 21 dagar riskerar problem med smågrisars hälsa och beteendestörningar. Motsvarande slutsatser finns i FAO:s rapport 2019 Prudent and efficient use of antimicrobials in pigs and poultry. ”Weaning before 28 days of age is associated with an increased treatment rate for infections and is therefore recommended to be avoided”.

Jordbruksverket hänvisar till livsmedelstrategins målsättning om att öka svensk produktion. Man använder argument som att ge besättningarna utrymme för viss flexibilitet, som kan medföra att vissa kullar får avvänjas tidigt i en omgång. Det håller inte! Som motexempel redovisas i tidningen ATL en grisbesättning som producerar 30 smågrisar per sugga och år och avvänjer vid fem veckors ålder. Livsmedelstrategin säger också att samtidigt ska Sverige fortsätta ha höga ambitioner när det gäller djurvälfärd och djurhälsa. Jordbruksverket har anfört att man avser att utvärdera effekterna av de nya föreskrifterna i de besättningar som tillämpat dessa. Att tillåta sänkt avvänjningsålder syftade till att öka produktiviteten. Föreskrifterna trädde i kraft 1 december 2017. Det borde vara dags att tänka om och göra rätt Jordbruksverket! Alternativet är en branschöverenskommelse som tar avstånd från avvänjning under 25 dagars ålder. Varför är det så svårt?

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.