Kategoriarkiv: 1

Den irrationella konsumenten

Konsumenter bygger inte sin konsumtion på kunskap och insikt om vad som är hållbart. Man kan inte genom att informera om våra miljö – och hållbarhetsproblem enbart lassa över till konsumenterna att genom sina val bidra till en hållbar utveckling. Nej, precis som Louise Ungerth alltid sagt, det krävs modiga politiker och ansvarsfulla företag, som […]

Komplicerade frågor har inga enkla svar – hållbarhet, växtbaserat och djurskydd

Komplicerade frågor har inga enkla svar. Det var mitt budskap i tidigare blogg och ett budskap som upprepas av allt fler. Jag lyssnar på AGFO-talk, Line Gordon, chef på Stockholms Resilience Centers viktiga budskap – hållbarhet har många viktiga kriterier; biologisk mångfald, mark – och vattenanvändning, klimatpåverkan, kväve- och fosforkretslopp och kemikalier. Dessutom måste vi […]

Livets berg – och dalbana

Jag har ett jättespännande och engagerande liv. Föreningen Vi konsumenter har sedan flera år prioriterat hållbar produktion och konsumtion av mat. Det här är vår övergripande målsättning: Vi Konsumenter vill ha säker och spårbar mat producerad med respekt för miljö och klimat och med god djuromsorg. Risken för antibiotikaresistens ska minimeras ”. Sista veckorna har […]

Jordbruk, livsmedelsproduktion och maten vi äter är komplexa system som mår dåligt av förenklingarr

Jag är djupt oroad över att den enorma fokuseringen på växtbaserad mat, gör att samhället; beslutsfattare, myndigheter, media, livsmedelskedjans aktörer och konsumenter minskar uppmärksamheten och viljan att se till att de djur, som vi vill ha och behöver, får det skydd de behöver i form av lagstiftning och andra regelverk. Än så länge rangordnas djurvälfärd […]

Resistens – naturens förmåga till överlevnad

Bakterier blir resistenta mot vi antibiotika, tarmparasiter överlever parasitbekämpningsmedel, ogräs blir resistenta mot ogräsbekämpningsmedel, råttor blir resistenta mot råttgift – naturen har en oändlig kapacitet att tillförsäkra att vissa arter överlever trots människans försök att påverka. Å andra sidan har vi en skrämmande minskning av den biologiska mångfalden (flora och fauna) huvudsakligen beroende på att […]

Utan spaning ingen aning!

Det sa alltid min tidigare kollega Rolf Eriksson på LRF (sedermera Brennerfelt, bl. a statssekreterare, ordförande vid SLU och GD på SMHI). Jag fick frågan häromdagen hur jag bedriver min omvärldsspaning. När sonen Alexander hjälpte till att lägga upp mig på Twitter för fem år sedan, pekade han just på möjligheten att fånga upp nyheter […]

Att skydda djur från sjukdom är en viktig djurskyddsfråga

Efter ett dygn i SVA:s projektråd med föredragningar och möten väcks många tankar kring hot och möjligheter kring svensk djurhållning. I diskussionen kring djurskydd saknas ofta det viktiga skyddet mot sjukdomar. År 2022 införs ett EU-förbud mot att ge smågrisar zinkoxid (ZnO) i högdos för att minska risken för avvänjningsdiarré. Förbudet införs av miljöskäl. Zinkoxiden […]

Hållbarhetens många dimensioner

Förenklingen i debatten riskerar att missa viktiga hållbarhetsaspekter. Naturskyddsförenigen hävdar att miljödimensionen är ramen inom vilket de andra dimensionerna, social och ekonomi ska finnas. Ulf Sonesson, RISE utrycker det som att Miljöpelaren är randvillkor, den Sociala ska innehålla optimeringsparametrar och Ekonomi variabler. Social hållbarhet är vad vi vill ha, Miljömässig hållbarhet är vad som krävs […]

Konsumentaktivist, djurskyddsaktivist, klimataktivist, miljöaktivist

Enligt Svenska Akademins ordlista från 1986 är aktivismen lika med uppfattning eller rörelse som förespråkar aktivt ingripande ex i krig. Aktivist är (krigs)ivrare. Enligt Stora synonym ordboken från 1984 är en aktivist antingen krigsivrare, militarist eller omstörtare, militant, vänsterivrare. Det är spännande att se hur tolkningen av vissa ord och benämningar ändras över tid. Greta […]

Jag hade nog hellre varit på Medborgarplatsen

Är böndernas lönsamhet viktigare än klimatkrisen? Gretas tal i New York griper tag i mig. IPCCs senaste rapport om effekten av klimatförändringen på havsnivån spär på och Johan Rockströms pessimistiska budskap om att grön tillväxt sannolikt inte är möjlig. Det är precis det som gäller, att mina barnbarn Hanna och Karin ska leva i en […]