Ny generaldirektör och ny djurskyddslag på gång

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Det händer mycket nu. Den 16 april ska Christina Nordin tillträda som ny generaldirektör för Jordbruksverket. Vi Konsumenter bjöd ju in henne till vårt seminarium i november, för att det fanns en viss sannolikhet att hon skulle bli GD. Hon har på förekommen anledning markerat att hon vill fokusera stödutbetalningarna. Kommer detta innebära att hon kommer pruta ned aktiviteter kring djurskydd och miljö? Och hur kommer den nya styrelsen se ut? Kommer Magnus Oscarsson (KD) hamna där. Magnus som vill avveckla det allmänna beteskravet!

Och så har vi fått en proposition om en ny djurskyddslag. Lagrådet hade inte så många synpunkter. Den finns bra saker i lagen, men det saknas också en del. Jag är mest angelägen om att lag och förordning inte lämnar över all detaljlagstiftning till Jordbruksverket. Vi har ju blivit brända på det. Det utmanande är att få minst ett Alliansparti att rösta Ja. Politikerna ska veta att det finns ett stort engagemang hos medborgarna i frågan kring djurs välfärd. Det ska vara politiskt riskabelt att motsätta sig en uppdaterad och moderniserad djurskyddslag. Det var ju faktiskt Alliansregeringen som tillsatte djurskyddsutredningen, som avrapporterades 2011.

Genom tidningen Altinget fick Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige chansen att presentera våra förväntningar på Christina Nordin som ny generaldirektör. Redaktören hade uppmärksammat debatten kring smågrisföreskrifterna och att vi i referatet från seminariet den 14 november, hade noterat att Christina Nordin tyckte att man övervärderat rollen av det vetenskapliga rådet för djurskydd.

Vi skrev så här:
Vi förväntar oss att Jordbruksverket stöder livsmedelsstrategin i att ökningen av svensk matproduktion ska ske på ett hållbart sätt, med ett bibehållet starkt djurskydd och uppfyllande av nationella miljömål
Jordbruksverket är en nyckelmyndighet i genomförandet av den i riksdagen beslutade livsmedelsstrategin. En ökning av svensk matproduktion bygger till stor del på att den inhemska konsumtionen ökar. En viktig del är att stärka svenska mervärden, där djurskydd är ett av de viktgaste. Ett gott djurskydd är konkurrensfördel som ger vilja till merbetalning och inte en kostnad. Detta har stöd av konsumentstudier och uttalanden från detaljhandeln och slakteriföretag.

Vi förväntar oss att Jordbruksverket återupprättar förtroendet med konstruktivt samråd med viktiga samhällsintressen.
Jordbruksverket som ansvarig myndighet för djurskydd – och miljöfrågor och med konsumentnytta för ögonen måste skapa bättre dialog med det civila samhället. Hållbarhets – och djurskyddsfrågorna har stor betydelse för svenska medborgare och myndighetens trovärdighet påverkar trovärdigheten för svensk matproduktion. Skarp kritik har i olika former, bl a debattartiklar och tre JO-anmälningar, riktats mot Jordbruksverket för respektlöst korta remisstider i utarbetandet av nya djurskyddsföreskrifter och brist på samråd med berörda intressenter, djurskydd – konsument – och miljöorganisationer. Det gäller bl a för bete för mjölkkor 2016, djurskyddsregler för gris 2017 och behörighetsfrågor för djurvårdare. Att Jordbruksverkets konsumentråd inte kallats sedan mars 2016 är respektlöst mot konsumentorganisationerna.

Vi förväntar oss att Jordbruksverkets föreskrifter och andra åtgärder kring djur och miljö ska bygga på vetenskap och beprövad erfarenhet
En betydande del av kritiken mot Jordbruksverkets förslag till nya djurskyddsföreskrifter för gris är att detta strider mot vetenskap och beprövad erfarenhet. Tio väl etablerade forskare kritiserade Jordbruksverkets förslag till sänkt avvänjningsålder för smågrisar. Även Jordbruksverkets egna faktablad anger att en sänkning av avvänjningsåldern innebär risk från djurskyddsynpunkt. På regeringens uppdrag har Lantbruksuniversitetet inrättat ett vetenskapligt råd för djurskydd. Vi förväntar oss att Jordbruksverket frekvent anlitar detta råd för riskvärdering från djurskyddsynpunkt. Detta var också något som krävdes av 60 000 namnunderskrifter och av de tio forskarna.

Vi förväntar oss att Jordbruksverkets föreskrifter är tydliga, lättförståliga och lätt kan kontrolleras
Rättsäkerheten kräver att regelverket ska kunna förstås av såväl den som kontrolleras som den som kontrollerar. Ökad målstyrning och flexibilitet ökar risken för olika tolkningar och skapar otrygghet såväl hos kontrollant och den som kontrolleras. Det stämmer inte heller överens med EU:s förordningar och direktiv.

Märkning av mat – vad ska jag välja?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

På lördag ska jag på Korvfestivalen prata om märkning med Åsa Domeij, Axfood och Elisabeth Qvarford, Svenskt Kött. I dagsläget känns det fortfarande tryggt att säga: Välj Svenskt eller ekologiskt och kanske helst svenskt ekologiskt. Men jag är inte främmande för att exempelvis köpa skotskt nötkött om jag vet att djuren har gått i speciella uppfödningskoncept med mycket bete. I Sverige kanske jag får kött från en ungtjur, som stått på helspaltgolv hela uppfödningen med foder med mycket spannmål. Det är inte min favorit från djurskyddssynpunkt. Det tyckte inte heller ICA sist på SCAW:s djurskyddskonferens. Landsbygdsministern Sven-Erik Bucht uppskattade att jag sa, att vi som konsumenter vill välja svenskt. Men det kräver att jag kan känna trygghet i att svenska animalieprodukter skyddas av en bra svensk djurskyddslagstiftning.

LRF har lyckats med att sprida vissa mantra, som sakligt är mer än tveksamma. Det ena är att varannan tugga i Sverige är importerad. Vi odlar inte kaffe, bananer eller apelsiner, men uppgiften stämmer inte när det gäller många av våra baslivsmedel, mjöl, mjölk, ägg, morötter, griskött, kyckling m m. Det andra mantrat är att bönderna inte får betalt för mervärden som är lagstiftning typ djurskyddslagstiftning. Man säger att handeln tar hand om konsumenternas vilja till merbetalning för svenska mervärden som djurskydd. Om man hade frivilliga certifieringar som alternativ, skulle det var lättare att ta mer betalt. Man sneglar givetvis på Danmark, som med framgång lanserar mervärdeskoncept, där bönderna får mer betalt. Och hur sant är det? I dag gäller ändå bättre avräkningspriser, som skapat framtidstro hos svenska köttbönder.

LRF spretar i sina budskap när det gäller hur man vill hantera djurskyddsfrågorna. En linje är att sänka svenskt djurskydd till EU:s nivå och kompensera med frivilliga certifieringskoncept enligt konkurrenskraftsutredningens förslag. Det är helt på tvärs mot den nationella livsmedelsstrategin, som anger att vi ska bevara ett starkt svenskt djurskydd. Livsmedelsstrategin har ett brett politiskt stöd. Det är skillnad på att komplettera en gällande lagstiftning med bättre kvalitetskoncept, som i Danmark, än att hävda att det blir lika bra med certifieringar som med svensk lagstiftning. Att det blir lika bra, kan man aldrig garantera. Det beror ju på vilka kriterier man beslutar om. Och hur i h-e ska man kommunicera att man sänkt det svenska djurskyddet? En viss andel av bönderna kommer inte heller att ställa upp. Certifieringskoncept innebär årlig kontroll och mycket krav på dokumentation. Min tid på Svenskt Sigill visade att det fanns ett motstånd mot skärpningar i regelverket från bondehåll. Utvecklingen har gått mot att sänka sig till grundnivån eller hoppa av. Och det kommer då inte längre att vara möjligt att säga:Köp svenskt! Jag tycker att det är oetiskt att acceptera att en viss andel av svenska grisar ska få det trängre och fixeras i samband med grisning och att vissa kor inte ska få beta sommartid. Alla studier visar att svenska konsumenter vill ha lagstiftning, som en trygghet. Konsumentstudier visar också att ska man få en hållbar konsumtion, kan man inte lägga ansvaret bara på konsumenter och marknad. Det behövs politiska styrmedel.

Den andra linjen från LRF är målstyrd lagstiftning, med flexibilitet och förenkling. Också det en svår nöt att knäcka – kontroll och rättssäkerhet och i strid med gällande EU-förordningar och direktiv. LRF vill att djurskyddslagen ska gå hand i hand med konkurrenskraft och lönsamhet hos djurhållare. Och visst så måste det vara, men det får inte innebära att djurskyddslagen inte skyddar djuren, precis som att det i EU:s Amsterdamsfördrag från 1999 anges att djur är kännande varelser, som måste respekteras. Jag rekommenderar varmt att läsa Blå Stjärnans tidning 1/2018, där Johan Beck-Friis bl a pekar på hur Jordbruksverket motsäger sig självt i frågan kring grisars avvänjningsålder.

Var finns den ärliga SWOT-analysen av svensk matproduktion?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

LRF har kartlagt nationella livsmedelsstrategier i Danmark, Irland och Finland och gjort intressanta SWOT-analyser för de tre länderna. Och var hittar jag en motsvarande ärlig SWOT-analys för Sverige? Visst kan man hämta goda idéer och uppslag från andra länder, men det kanske skulle vara mer intressant att Sverige jämförde sig med Storbritannien – ett land med stor import och kampanjer för att främja brittisk mat, typ Buy Brittish! Danmark och Irland är ju stora exportörer av livsmedel, medan Finland är skicklig försvarare av hemmamarknaden med ca 80 % självförsörjning. Alla tre länderna vill öka sin produktion och satsar på ökad export. Länderna har satt upp kvantitativa mål för mat, energi och kollektiva nyttigheter. Man bedömer att det finns en ökad efterfrågan på marknaden på säker mat producerad på ett miljömässigt hållbart sätt. Djurvälfärd nämns av alla tre länder som en styrka och en möjlighet. Resurser läggs också på att skapa mer konsumentförtroende. Det är ett sätt att konkurrera på den ökade globala livsmedelsmarknaden.

Danmark har ju jobbat mycket med djurvälfärd i griskoncept typ Antonius-grisen, Englands-grisen och nu djurvälfärdsmärkningen med tre hjärtan. 25 % av den danska marknaden lär vara djurvälfärdsmärkt griskött. Enligt LRF har danskt jordbruk inte samma stöd hos politiker och allmänhet som tidigare. Man har en tilltagande opinion kring djurvälfärd och storskalighet. I sina processer kring handlingsplaner för ökad djurvälfärd har man inkluderat såväl konsument – som djurskyddsorganisationer. Något som jag nogsamt har påpekat för Jordbruksverket och LRF.

Irland har ju fantastiska naturliga förutsättningar för betesbaserad kött – och mjölkproduktion. Men tro inte att djuren är ute året runt. Inhysningen vintertid är inte enligt svensk djurskyddsstandard. Det finns ingen djurskyddstradition i Irland. Man slaktar och stympar utan bedövning och har en jätteexport av levande djur. När jag deltog i Irlands första djurskyddskonferens år 2000, skröt ordförande för Irish Farmers Union över exporten av 100 000 levande djur, samtidigt som vi i Sverige kämpande för att stoppa exporten av 1400 svenska kalvar till Holland. Konceptet Origine Green med tredje partscertifiering, som har fått brett genomslag, inkluderar hållbarhet och miljöfrågor, men inte djurvälfärd. Konsumenterna är inte inkluderade i utvecklingen av Origine Green.

Finland är ju ett kapitel för sig med sin historia och sitt breda nationella stöd för att försörja sig med inhemska livsmedel. Det finns ett starkt politiskt stöd och man har framgångsrikt använt den gemensamma jordbrukspolitiken på ett smart sätt för att gynna sina bönder. Intressant i sammanhanget är att finska WWF har utvecklat en finsk Köttguide, som inte omfattar djurvälfärd och antibiotika. Bönderna vill inte säger finska WWF.

Vad förväntar jag mig? Gör en ärlig SWOT-analys av svensk matproduktion! Inkludera i ökad omfattning konsument – miljö och djurskyddsorganisationer i det fortsatta arbetet med att utveckla den svenska matproduktionen! Sätt kvantitativa mål inte bara för ökad produktion av svensk mat utan också för hur miljö – klimat – och djurvälfärden ska uppfyllas. Det kräver utveckling av indikatorer och nyckeltal. Satsa på kommunikation av svenska mervärden. Och Jordbruksverket! Lägg inte ned konsumentrådet, bara för att det är jobbigt att möta kritiska synpunkter.

Mindre EU-stöd till bönderna ger högre matpriser?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

I tisdags bjöd Näringsdepartementet in till s k sak-debatt kring den framtida EU- gemensamma jordbrukspolitiken, CAP. Man talar mycket om hur bönderna kommer att drabbas av neddragna stöd, men min utmanande fråga om att det faktiskt måste innebära att matpriserna måste höjas, vill man inte svara på. Risken är ju också att EU:s bönder får ökad importkonkurrens från tredje land med nya handelsavtal med exempelvis Mercosur. Statssekreterare Elisabeth Backteman talade om ökad konkurrenskraft och ökad produktivitet, precis som man gör i samband med livsmedelsstrategin. Och vad det kan innebära återstår att se? Kommer man klara sina åtaganden om hållbar produktion, nationella miljökvalitetsmål och bibehållet svensk djurskydd? I många frågor var tidigare ordförande för LRF Helena Jonsson och jag oeniga. Men att sänkt EU-stöd till bönderna skulle kunna ge högra matpriser, var vi överens om. För många svenska bönder är EU-stödet en väsentlig del av inkomsten. Ordförande för Grisföretagarna Ingemar Olsson lyfte frågan om böndernas lönsamhet.

EU-kommissionären Hogan har också signalerat att man vill överlämna ett större ansvar till medlemsländerna att anpassa stöden till nationella förutsättningar. Med EU:s krångliga regler kring betesmarkerna (mindre än 50 träd per ha) i färskt minne, tycker LRF att detta är bra. Men det kräver politiskt stöd. Det kan finnas skäl att påminna om, att bidragande orsak till att LRF röstade ja till EU 1993, var att man hellre reglerade på jordbruket igen inom EU, än att utsättas för svenska politikers omilda behandling av jordbruket med 1990 års avreglering. Det politiska ointresset och okunskapen kring jordbruk och livsmedelsproduktion har varit ett ständigt problem under många år. Svenska politiker oberoende av politisk färg har drivit kravet på en sänkning av EU:s jordbruksbudget. Den svenska positionen har fått många i EU att skaka på huvudet. Varför har Sverige inte gjort som Finland i stället, som framgångsrikt gynnat sitt eget jordbruk genom CAP? Nu krävs verkligen att Sverige på ett konstruktivt sätt gynnar bönder som levererar kollektiva nyttigheter. Att Sverige föreslår djurvälfärdsersättningar för åtgärder över den gemensamma EU-nivån är bra, men frågan är om detta bara är ett spel för gallerierna. Jag drev den frågan på uppdrag av Eurogroup for Animals 2011 för döva öron. LRF:s förhoppning är att den nationella livsmedelstrategin ska garantera ett politiskt stöd och en gynnsam utveckling av en ”nationell” CAP. Med regeringens blåslampa på myndigheterna om ökad konkurrenskraft och ökad produktion, finns fortsatt risk för att man hamnar i konflikt med konsument – miljö – och djurskyddsintressena – tyvärr!

Präst – ett ostvarumärke ägt av Svensk Mjölk AB

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Varför står det inte Präst – en ost gjord på mjölk från svenska kor? Rubrikens text dyker upp som sponsor med ojämna mellanrum på TV. Jag undrar hur detta tolkas? Vem är Svensk Mjölk AB? Förstår man att osten är gjord på svensk mjölk, som kommer från betande svenska kor. Att det finns svenska djurskyddsregler, som ser till att svenska kor har en bra miljö och skötsel, som förebygger problem med kors hälsa och välfärd. Att svenska kor är bland de friskaste i världen. Att Sverige är ett land där alla mjölkkor har rätt till bete sommartid. Att reglerna är unika i EU-sammanhang. Det är dessa unika djurskyddsregler som föreningen Sveriges Mjölkbönder vill avskaffa. För i EU finns inga djurskyddsregler för nötkreatur över 6 månader (kalvar).

Alldeles nyligen drev den internationella djurskyddsorganisationen Compassion in World Farming, en kampanj mot italiensk parmesanost. Ett avslöjande reportage visade att korna i Italien, som ger oss den goda parmesanen, har ett litet helvete. De får aldrig komma ut på bete. Man såg skitiga, skadade och magra kor i en skitig stallmiljö. Jag skrev under kampanjen.

Det var många år sedan som min kollega på Svensk Mjölk, bad mig skriva en blogg om ursprungsmärkning av ost. Då hade ju kycklingbranschen dragit i gång frivilligt och köttbranschen drivit på för en frivillig sådan. Det fanns bara obligatorisk ursprungsmärkning för nötkött p g a av galna-kosjukan. I flera EU-länder finns ett intresse av att införa obligatorisk ursprungsmärkning på mejeriprodukter. Men Sverige, Sven-Erik Bucht och Livsmedelsverket, SLV, säger nej. Det har SLV alltid gjort när det gäller ursprungsmärkning, trots ett massivt stöd från konsumenterna. Om jag inte missminner mig har Per Bolund och Sven-Erik Bucht skrivit en debattartikel om ursprungsmärkning på krogen och hotat med lagstiftning. Varför är man negativ nu? Den stora ostimporten har sedan länge varit och är ett bekymmer. Eftersom det går tio liter till ett kg ost, är svensk ostkonsumtion en betydande del av självförsörjningen.

Det finns en märkning som heter Kött från Sverige och en som heter Mjölk från Sverige och så har vi den generella märkningen Från Sverige. Jag kanske har fel, men det känns som om ursprungsmärkningen slagit igenom mer på flytande mejeriprodukter än på ost. Det känns fortfarande svårt att välja och hitta svensk ost. Och hur är det, görs kopplingen mellan svenska ostar och kor på bete? Bete är ett starkt mervärde för svenska mjölkprodukter, citat Åsa Domeij, Axfood. Sedan får Sveriges Mjölkbönder och LRF Västra Götaland säga vad man vill. Nu läser jag att Arla ska göra en ordentlig satsning på svensk ost, för att mota importen. Det gläder mig. Se då till att marknadsföra de unika svenska mervärdena.

Jag älskar ost! Livet skulle vara väsentligt mycket tråkigare om jag inte fick njuta av ost till ett gott rödvin. Det är ost-festival på Munchen-bryggeriet i helgen. En man på sjukhem och en magsjuk hund, gör att jag inte får ihop det med att gå dit. Till min glädje har jag sett att det är bara Svensk Ost som gäller – härligt. Och min proffsiga vän Christina Möller provar ostar för fullt.

I en tom värld kunde man göra saker, som man inte kan göra i en full värld

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Anders Wijkman presenterade i tisdags sin nya bok Come on! Bokreleasen lockade 200 personer, så att man fick byta lokal för att få rum. Inte konstig att det var attraktivt med tanke på att förutom Anders Wijkman själv så pratade bl a Johan Rockström, Per Bolund och Åsa Domeij. Ernst von Weizsäcker och Anders Wijkman – medordföranden (co-chairs) i Romklubben har gett ut en ny bok på Springer. Den engelska titeln är ”Come On”, med undertiteln ”Kapitalismen, kortsiktigheten, befolkningsökningen och förstörelsen av planeten. ”Miljö- och klimatkrisen, samt den allt djupare sociala krisen i många länder, främst manifesterad i kraftigt ökande inkomstskillnader, är först och främst en moralisk kris. Krisen är moralisk eftersom vi skjuter svåra problem på framtiden. Vi behöver en ny modell för samhällsutvecklingen – som går bortanför höger och vänster i politiken. Precis som på 1700-talet behöver vi bryta ny mark, i form av en ny upplysning”( ”a new enlightenment”)” skriver författarna som introduktion. I boken kommenteras de ansträngningar som görs för att tackla problemen – som Parisavtalet och beslutet om de Globala Utvecklingsmålen (SDG:s). Både Parisavtalet och FN:s Utvecklingsmål förtjänar stöd och beröm. Men djävulen ligger i implementeringen och där är det långt kvar.

På den tiden när världen var tom d v s när vi var en miljard kunde vi göra massa saker, som vi inte kan göra i dagsläget när världen är full sa Anders. Vi kunde överutnyttja naturen och tillväxt kunde mätas i traditionell BNP. När världen var tom skaffade vi mer effektiva fiskeredskap för att fånga mer fisk. Nu när världen är full med 8 miljarder måste vi stoppa utfiskningen. Vi har ett problem! Inte ett enda land klarar att hålla sig inom planetens gränser. Sverige ligger högt upp när det gäller vårt ekologiska fotavtryck och vi måste hantera våra konsumtionsbaserade utsläpp. Produktionen betalar inte sina kostnader och vi utnyttjar människor otillbörligt. UNHCR saknar pengar för att föda svältande. Anders uppehåller sig som tidigare kring att det traditionella sättet att mäta tillväxt BNP är rena vansinnet och nationalekonomerna är hopplöst kvar i gamla tankebanor. Tekniska lösningar räcker inte. Vi måste ändra vårt förhållningssätt. Men det finns hopp. 97 % av företagsledarna anser att hållbarhet är viktigt för företagens överlevnad. Men marknadsutvecklingen måste ske inom ramen för ett ramverk. Utan ramverk drivs utvecklingen åt fel håll och då är vi tillbaka till rovdriften av naturen. Vi måste se till helheten. Anders gav ett antal punkter som vi måste ta tag i.
1. Vi måste se över vår resursanvändning och inte överutnyttja naturen
2. Vi måste jobba med energieffektivitet
3. Sol, vind och bioenergi som energikällor måste utvecklas
4. Det måste till cirkulära materialflöden
5. Klimathotet kräver att vi ställer om
6. Jordbruket måste gå mot CO2- neutralitet. Utnyttja den gemensamma jordbrukspolitiken CAP till att främja exempel perenna grödor eller plöjningsfritt jordbruk
7. Finansmarknaden
8. Utveckla indikatorer
9. Stärk det demokratiska regelverket – öka tilliten
Det är för få medborgare som talar om utmaningarna. Det krävs en ny förståelse.

Johan Rockström hävdar att vi rullar i rätt riktning, men det går för långsamt. CO2-utsläppen ökar igen. Det lönar sig att vara ohållbar i dagsläget. Därför måste vi ha politiska regler. På sikt ger den hållbara planeten hållbar ekonomi. Vi måste få politiskt visionära mål. Per Bolund anser att kvartalsekonomi inte är förenligt med klimatarbetet. Vi måste mäta samhällsutvecklingen på andra sätt än BNP. Vi har ändå ett blocköverskridande klimatramverk och vi har en energiöverenskommelse. Consensus- överenskommelser är en basplatta. Åsa Domeij fick applåder när hon hävdade att vi måste säga nej till att bygga på produktiv åkermark.

Voffor gör di på detta vise?

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

På SCAW:S utmärkta djurskyddskonferens den 31 januari ställde Britt-Marie Stegs, Hälsingestintan frågan tre gånger till Jordbruksverket om varför man valt att tillåta en sänkt avvänjningsålder för smågrisar. Tredje gången svarar Ingrid Eilertz att man förväntade sig en ökad produktion i enlighet med livsmedelsstrategin. LRF och Jordbruksverket stöder en djurskyddsföreskrift, som enligt all befintlig och aktuell forskning, mycket tydligt presenterat av Bo Algers, ger djurhälsorisker och risk för beteendestörningar. Dessutom gav inte de två rapportörerna stöd för tidig avvänjning, i den rapport som de levererade till Jordbruksverket i samband med granskning av grisnäringens pilotstudie kring tidigare avvänjning av smågrisar. En utvärdering är inte lika med att man sagt ja till ett förslag till föreskrift, även om det påstås att en av utvärderarna sagt ja! Det finns heller inget stöd för Jordbruksverkets förslag hos djurskydds – och konsumentorganisationer, länsstyrelser, Livsmedelsverket och länsstyrelser. Det finns också enskilda grisuppfödare som i media tagit avstånd. Handeln riktar en tydlig signal: Tumma inte på svenskt djurskydd, som är ett mycket starkt mervärde. Grisföretagarna har sagt att man inte kan eller vill avvänja vid 21 dagar som föreskriften tillåter. 127 700 namnunderskrifter från oroade medborgare har överlämnats till landsbygdsministern.

Att Jordbruksverket, med stöd av LRF inte är beredda att ta en förnyad diskussion är ett mysterium. Att Leif Denneberg som avgående VD, enligt uppgift på Köttföretagens konferens (inte inbjuden) deklarerat att han är ledsen över utvecklingen, hjälper inte. Det är sannerligen självförvållat. Han hade världens chans att göra ett omtag. En GD måste väl kunna sätta ned foten och inbjuda till dialog för en vettig kompromiss. Jordbruksverket brukar framföra att vi, kritiker, har missuppfatta frågan. Men, nej vi har full koll på vad som står i föreskriften, rapporten från pilotstudien, utvärderingsrapporten och resonemang från såväl Jordbruksverket som Grisföretagarna liksom livsmedelsstrategin. Mycket av detta är framfört i tidigare bloggar. Varningsklockorna ringde ett flertal gånger ända sedan förra våren. Min gamla kollega Lars- Erik Lundqvist, LRF (som aldrig förstått värdet av miljöåtgärder och djurskydd) deklarerade tydligt på SCAW:s konferens att LRF stöder Jordbruksverket. Har LRF ingen känsla för att ett sänkt förtroende för Jordbruksverket sänker förtroendet för svensk livsmedelsproduktion? I vårt debattinlägg i Svenska Dagbladet i december var vi tydliga i vår kritik att Jordbruksverkets agerande urholkar trovärdigheten. Vad hjälper det om man blir vän med några svenska grisuppfödare om man tappar förtroendet hos svenska medborgare och konsumenter? För det är ju dessutom bara ett fåtal smågrisuppfödare som enligt Gård – och Djurhälsan som kan tillämpa den nya föreskriften. Så frågan kvarstår: Varför gör de på detta viset -Jordbruksverket och LRF? Astrid Lindgren riktade en uppmaning till mig i sin bok, Min ko vill ha roligt: Ge inte upp! Och det kommer jag inte göra.

Nej, Göran Perssons val av julmat var ingen överraskning

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Jag har läst en intressant artikel i tidskriften White Paper Nr 4 2017 ”Köttets lustar” skriven av Ann-Helen Meyer von Bremen. Den handlar om vår relation till kött och djur, om det ökade fokus på köttätandet eller snarare utvecklingen mot vegetarismen och veganismen och filosofierna bakom detta. Ann-Helen hävdar att lantbruket och LRF blev tagna på sängen av Göran Perssons uttalande för drygt femton år sedan om att minska på köttet från julbordet. Tvärtom, för LRF blev det en bekräftelse av att det var nödvändigt att ta fram en för lantbruket gemensam värderingsplattform när det gäller vårt hållande av djur och arbetet var redan igång.

Svensk Mjölk (denna på sin tid professionella organisation) startade arbetet med ett etikprogram i mars 2000. Tro det eller ej, men initiativtagare var dåvarande VD på Arla Åke Modig. Det var diskussionen kring hormoner som fick Åke att driva frågan. Svensk Mjölk drev projektet år 2000 och utvecklade på uppdrag av sin styrelse ett etikprogram. Programmet bestod av flera delar, ett etiskt verktyg, en etisk grundsyn, ett policydokument samt en genomgång av de etiska frågeställningar som fanns inom mjölksektorn. Under arbetets gång bjöds Magnus Linton in som skrivit boken ”Veganerna – en bok om dom som stör och Christina Cheng (nu känd som trendanalytiker). Det var ett oerhört spännande och lärorikt projekt.

Den 3 oktober 2000 genomförde LRF tillsammans med berörda branscher en gemensam omvärldsanalys med utgångspunkt från värderingsförskjutningar i synsättet på hållande av djur för livsmedelsändamål. En av slutsatserna från omvärldsanalysen var behovet av en gemensam värderingsplattform. LRF tog över etikprojektet 2001. Syftet med projektet var att utforma en för LRF och berörda branscher gemensam värderings- och kommunikationsplattform, en etisk grundsyn, när det gäller rätten att nyttja djuren för livsmedelsproduktion och ta fram ett verktyg för etiska värderingar. Arbetet bedrevs ambitiöst med stor delaktighet från branscher, bönder och tjänstemän i workshops och seminarier. Det färdiga dokumentet antogs av LRF: styrelse i juni 2002 tillsammans med värderingsdokumentet ”Den svenska modellen”. Jag var ute mycket och diskuterade etikfrågorna i olika sammanhang åren efter beslutet. Det var då jag träffade Helena Röcklinsberg, SLU:s nuvarande djuretiker. Det känns vemodigt att dokumentet och värderingsgrunden försvunnit ner i skrivbordslådorna på LRF. Etikavsnittet ser ut som följer:

Etik
Vi anser att djur och natur kan nyttjas för mänskliga syften under ansvar. Vårt ansvar är att tillförsäkra en god djuromsorg. Vi har en moralisk skyldighet att behandla djuren ansvarsfullt och med respekt. Våra ambitioner och målsättningar med djurhållningen ska uttryckas och förverkligas med hänsyn till djurens behov. Djur ska respekteras som kännande varelser oavsett produktionsförmåga och egenskaper. Det finns ett samspel mellan människa och djur. Vi har ett ömsesidigt behov och nytta av varandra.

Kunskap och värderingar ska styra utvecklingen

• Vårt sätt att handla ska prövas och vara försvarbart utifrån ovanstående värdegrund samt ha ett gott syfte.

• Kunskap om djurs grundläggande behov, fysiologiska och beteendemässiga, ska vara vägledande, när djurhållningen utformas. Djurmiljöer ska anpassas till djurens behov.

• Skötseln av djur ska kännetecknas av kunskap och engagemang. Hänsyn ska tas till det enskilda djurets behov

• Djuren ska få en god djurhälsovård och de ska skyddas mot smärta, lidande och negativ stress.

• Djuren ska få en god djuromsorg i samband med transport och avlivning.

Inhysningssystemen ska utformas med utgångspunkt från olika djurarters fysiologiska och beteendemässiga behov. Ny teknik och nya produktionssystem samt ny- och ombyggnation ska förprövas från djurhälso- och djurskyddssynpunkt. Förprövningen bör också utgå från ett smittskyddstänkande där hela djurhållningen prövas.
Det krävs hög kompetens och gott djuröga för att hålla friska och välmående djur. Kunskap och kompetens ska förstärkas genom anslutning till djurhälsoprogram och rådgivning. Djurägare som hamnar i trångmål, som innebär risk för djuromsorgen, ska erbjudas hjälp och stöd.
Målsättningen att skydda djur mot sjukdom är en av grundpelarna i den svenska djurskyddslagen. Därför är den förebyggande djurhälsovården för nötkreatur, får, svin och fjäderfä ett av de viktigaste instrumenten. Ökad sjuklighet eller dödlighet accepteras inte oavsett djurhållningsform. Genom högt ställda krav på importerade djur, kläckägg, sperma och embryon ska Sverige behålla sitt goda hälsoläge.
Personal som transporterar djur och hanterar djur på slakterier måste ha genomgått utbildning. Transportbilarna ska vara anpassade till de olika djurslagens krav. All verksamhet i samband med transport och slakt ska planeras och genomföras så att god djuromsorg upprätthålls.

H

En djurskyddslagstiftning ska skydda djuren och främja deras välfärd

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Djurskyddslagen är som tidigare en ramlag. I regeringens förslag till djurskyddslag står i första paragrafen” Denna lag syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur.” I förklaringen anges: Uttrycket djurvälfärd har
den innebörden att djuret mår bra såväl fysiskt som psykiskt. Med respekt för djur förstås medvetenheten om och erkännandet av att djur är levande och kännande varelser med vissa behov som måste visas hänsyn.I detta ligger också att djur har ett egenvärde oavsett den nytta de har för människan”

Och visst är det så att det måste vara syftet med en djurskyddslagstiftning. I lagrådsremissen hänvisas till den av riksdagen beslutade nationella livsmedelsstrategin. Men man kan inte som LRF anger, ha ett syfte med en djurskyddslagstiftning att lagstiftningen, i det här fallet djurskyddslagen, ska gå hand i hand med konkurrenskraft, lönsamhet och ökad produktion. Det blir fullkomligt orimligt, vilket jag skrivit om tidigare. Man förstår ju varifrån ryktet kom för ett tag sedan, att sådana avvägningar skulle inkluderas i djurskyddslagen. Avvägningar mellan ambitionen att tillgodose djurens behov av skydd och god djurvälfärd och kostnaden för att uppnå detta, måste som tidigare göras på detaljnivå. Det är inget nytt. Det får regeringen göra när man formar sin förordning och Jordbruksverket när man föreslår föreskrifter. Det akuta problemet är bara att Jordbruksverket, enligt mångas vår uppfattning feltolkar livsmedelsstrategin, som faktiskt säger att den svenska djurskyddsnivån inte ska sänkas.

LRF återkommer med sitt krav på målstyrning, förenkling och flexibilitet. Man anser att det skulle visa bönderna ett berättigat förtroende. Men tyvärr – jag som jobbat för Sveriges bönder i över trettio år, vet att bönder är olika. Det räcker med att läsa Sveriges Mjölkbönder Claes Jonsson påhopp på Bo Algers och mig i Land Lantbruk. Det är ytterst tveksamt om man kan säga som Johan Rockström att varenda svensk bonde som har husdjur också har ett engagemang för djurens välfärd. Visst har svenska bönder rätt att känna stolthet, men att generalisera håller inte. För det första strider kravet på målstyrning och flexibilitet mot gällande EU-förordningar och direktiv. För det andra måste rättssäkerheten tryggas för djurhållare och kontrollanter. Jag vet inte vad LRF tänker sig egentligen. Det känns som man närmar sig OIE: s allmänna koder som i sin tur lutar sig mot de engelska Five Freedoms
1. Freedom from hunger or thirst by ready access to fresh water and a diet to maintain full health and vigour
2. Freedom from discomfort by providing an appropriate environment including shelter and a comfortable resting area
3. Freedom from pain, injury or disease by prevention or rapid diagnosis and treatment
4. Freedom to express (most) normal behaviour by providing sufficient space, proper facilities and company of the animal’s own kind
5. Freedom from fear and distress by ensuring conditions and treatment which avoid mental suffering

Ponera att man säger att djuren ska ha tillräckligt med utrymme. Och hur stort är detta för växande slaktsvin eller mått för liggbås för kor? Det är klart att det finns de som av kostnadsskäl vill minimera ytorna. Regeringen har ju föreslagit att man ska behålla förprövningen. Hur ska denna fungera om det inte finns minimimått angivna vid ny – och ombyggnation.

Den 17 januari uppvaktade Djurskyddet Sverige, Djurens Rätt, Compassion i World Farming och Vi Konsumenter landsbygdsminister Sven- Erik Bucht. Uppställningen från Näringsdepartementet var god och samtalet givande. Anledningen var framför allt vår oro över Jordbruksverkets agerande. Djurens Rätt och Djurskyddet Sverige överlämnade 127 700 namnunderskrifter från medborgare som värnar grisars välfärd. Jag överlämnade synpunkter till ministern från Vi Konsumenter ( Se bilaga). Bucht välkomnade besöket och lyssnade. Han tryckte på behovet av en fungerande dialog för en fungerande demokrati. Han uppskattade att vi helst vill välja svenskt kött. Men en förutsättning är att vi kan känna trygghet att djuren har det bra i Sverige.

Läs hela artikeln »

Äntligen kom den – ny djurskyddslag!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn

I dag onsdag den 10 januari presenterar regeringen sitt förslag till ny djurskyddslag på DN Debatt. Det finns mycket man kan välkomna i förslaget. Att rätten till naturligt beteende får den definition som föreslogs i djurskyddsutredningen (SOU 2011:75) och som användes i LRF:s etikprogram 2002 är oerhört glädjande. Den formuleringen kommer sannolikt få genomslag i djurskyddsförordningen – hoppas jag d v s att kor även i fortsättningen ska ha rätt till bete, alla djur ska kunna gå lösa, grisar ska ha rätt till halm eller motsvarighet m m. Man signalerar att ett förbud mot sjölejon och elefanter på cirkus ska komma i förordningen. Regeringen lyfter också fram behovet av kunskap för att hålla djur och därmed ett kompetenskrav. Man har också föreslagit att utreda förutsättningar för lämpliga och proportionerliga straffsatser mot brott mot djurskyddslagen. Befriande är att man föreslår att hemtjänstpersonal kan anmäla vanvård av djur till länsstyrelse eller polis. Det är fantastiskt att man äntligen inför ett skydd för katter utan ägare. Det blir förbjudet att lämna djur. Djurskyddet Sverige har drivit frågan i många år. En kattkampanj 2007 – 2008 överlämnades 100 000 namnunderskrifter till dåvarande jordbruksminister Eskil Erlandsson, som nog var väldigt trött på vårt tjat. Men tjat lönar sig bevisligen. Nu väntar vi på krav på märkning och registrering.

Det satt långt inne, men förslaget blev i många avseenden en positiv överraskning. Vi hade tidigare fått oroande signaler om uppmjukning – målstyrning, funktionskrav och ökad flexibilitet. Men djävulen sitter i detaljerna. Djurskyddsförordningen och djurskyddsföreskrifterna styr i slutändan vilket skydd vi ger till djuren i Sverige. Slutklämmen i debattartikeln kommer få stor betydelse. Bucht (S) och Lövin (MP) hävdar att man noga sett över konsekvenser för lantbrukare och andra djurhållande företag och att lagen visar att det går att ta steg framåt mot en bättre djurvälfärd utan att hämma!! det svenska lantbrukets konkurrenskraft eller arbetet med att öka livsmedelsproduktionen. Jag undrar om LRF håller med? Jag har inte sett någon kommentar från LRF – ännu. Vi är många inklusive detaljhandeln som bestämt hävdar att djurskydd är en konkurrensfördel. Vi d v s Vi Konsumenter och det samlade djurskyddet kommer att se till att Jordbruksverket uppfyller krav på samråd, respektfull remisshantering och att förslagen bygger på vetenskap. Vi har stora förväntningar på SLU:s vetenskapliga råd för djurskydd. Det ligger fler förslag till föreskriftsförändringar i pipe line. Och så hoppas vi verkligen att Alliansen i riksdagen inser att ett bra djurskydd är en viktig fråga för svenska medborgare.