Fakta och transparens i antibiotikafrågan

Ingen har väl undgått att EMA har presenterat nya siffror för antibiotikaförbrukningen till djur i EU, inklusive Island, Norge och Schweiz. Sverige har fortfarande lägst förbrukning per kg biomassa i EU. Men jag tror det är viktigt att notera att ESVAC-rapporten avspeglar förbrukningen 2014. Vem vet vad som hänt sedan dess? Spanien som utmärker sig för mycket hög förbrukning har haft svagheter i sin statistik tidigare år, vilket kan förklara den negativa utvecklingen. Jag håller med Christina Greko, SVA:s oro över utvecklingen i Polen, Speciellt som importen från Polen till Sverige ökat. Sverige har ett fortsatt gott läge. Vi har minskat vår antibiotikaförbrukning och resistensläget är överlag inte oroande. Vi har lite gruppbehandling och stor andel penicillin-användning. Andelen kycklingar med ESBL minskar liksom andelen kycklingar med Vancomycin-resistenta enterokocker VRE. De första fynden av VRE oroade en gång i tiden. Det finns ett samband mellan Avoparcin, som användes som fodertillsats och det närbesläktade Vancomycin. Men det finns orosmoln. Användningen av trimetoprimsulfa till gris ökar och därmed också resistensen hos grisens kolibakterier.

EU ställer krav på vilka djurslag och vilka livsmedel som ska provtas. Vartannat år provtas fjäderfä och vartannat gris och nötkreatur. För sällskapsdjur kommer många isolat till SVA 3731 jämfört med 440 för lantbrukets djur. Kritiska frågor i Sverige är fortfarande att vi inte fullt ut kan rapportera förbrukningen av antibiotika till djur p g a svagheter i apoteksredovisningen. Dessutom kan vi trots att frågan varit aktuell i 20 år inte redovisa antibiotikaförbrukningen uppdelat på djurslag eller använda benchmarking mellan gårdar. Jag har skrivit om detta i tidigare blogg. Jordbruksverket säger sig prioritera frågan kring djursjukdata. Frågan är om det fortfarande finns inrapporteringsproblem? En annan kritisk fråga, som inte fått sin lösning är läget när det gäller MRSA hos svenska grisar. Senast gjordes en screening i avels- och uppförökningsbesättningar 2014. Då hittades inga grisar med MRSA i Sverige. Det finns fortfarande ingen plan hur man ska hantera fynd av positiva grisar. Att inte vilja leta efter MRSA är inte bra. Speciellt eftersom man från grisnäringen använder den danska MRSA- situationen som argument för den säkra svenska grisuppfödningen. Vi vet att risken för livsmedelssmitta är mycket liten Men det finns ändå stor anledningen att säkerställa att vi inte har smittan hos svenska grisar. I Norge anses MRSA på norska grisar har sitt ursprung i grisskötare som fört in smittan från andra länder.

Samhällets etik och värderingar fastställs i lag

Samhället måste sätta gränser för hur vi ska skydda människor, djur och miljö. Lagstiftningen ska lägga ribban för hur vi säkrar människor hälsa, bevarar och utvecklar ekosystemen, främjar klimatåtgärder och framför allt hur vi skyddar djuren. Djur är levande och kännande varelser. Det är väl knappast någon som ifrågasätter att vi ska ha säkra livsmedel som så långt möjligt är fria från skadliga bakterier och bekämpningsmedels- och läkemedelsrester. LRF anser att marknaden ska styra mervärden och inte lagstiftningen. Att överlämna till marknaden och konsumenterna att avgöra om grisen ska stå i bur eller kor ska stå uppbundna är oetiskt. Låter vi marknaden bestämma kan det innebära att hälften av Sveriges grisar får stå lika trångt som i Danmark eller Holland på helspaltgolv. Eller att många av våra mjölkkor aldrig får komma ut på bete. Det känns som om regeringens strategi för hållbar konsumtion med Per Bolund i spetsen och Konsumentverkets GD Cecilia Tisell lägger ganska stort ansvar på konsumenterna. Men ansvaret för en hållbar konsumtion och produktion av exempelvis livsmedel måste delas mellan samhället, lantbruksföretagarna, livsmedelsindustrin, grossistföretagen, detaljhandeln och konsumenterna. Visst har vi ett ansvar för hur vi handlar som konsumenter, men lägg inte hela ansvaret för att rädda klimatet, miljön och djuren i konsumenternas knä. Priskonkurrens, prispress och global frihandel innebär att konsumenterna inte alls har det inflytande som det ibland hävdas från f f a detaljhandeln. Läs gärna Gunnar Rundgrens inlägg och Ann-Helens www.hungryandangry.se

Onsdagen den 5 oktober ordnades Livsmedelsforum med fokus på hållbar livsmedelsproduktion. Det var ett späckat program med bl a statssekreterare Backteman och tre generaldirektörer. Ett delseminarium hade rubriken ”Har vi råd att inte köpa svensk mat?” och handlade mest om offentlig upphandling. LRF representerades av Lennart Nilsson, som med en dåres envishet upprepar LRF:s position att man vill ta bort svenska särregler och hävdar att man inte kan få mer betalt för svensk lagstiftning. Då hade Åsa Domeij, Axfood under ett tidigare pass just refererat hur den svenska konsumtionen av kyckling backade när kycklingbranschen drev frågan om att öka beläggningen i svenska kycklingstallar. Nu ökar den svenska kycklingproduktionen med svenskt regelverk som bas d v s max 36 kg per m2 jämfört med EU:s 42 kg. Svensk Fågels djuromsorgsprogram har också ett fothälsoprogram. Svensk Kött marknadsför världens mest omfattande djurskyddslag. Det svenska lagbundna beteskravet marknadsförs av Skånemejerier, Svenskt Kött och bl a Axfood och ICA. Varför inser inte LRF värdet av att marknadsföra svensk lagstiftning när handeln, branscher och företag gör det. I Riksdagens djurskyddsforum i onsdags återkom LRF:s Mjölks Fredrik von Unge med ekonomiska incitament som alternativ till djurskyddslagstiftning. Gärna det – men ribban för svenskt djurskydd ska inte sänkas till EU:s nivå d v s för kor finns inget EU-regelverk för djurskydd.

När det gäller grisar så hävdar grisnäringen att det är den låga antibiotikaanvändningen, MRSA i Danmark och intakta grissvansar som är det tyngsta argumenten och det är frågor som man anser inte är kopplade till lagstiftningen. Detta kan ifrågasättas. Foderlagen 1984 förbjöd användningen av antibiotika i tillväxtbefrämjande syfte. Och operativa ingrep som svanskupering är reglerat i föreskrifter. Jag vill påminna om att det var Bo Algers som väckte frågan i media och fick rejält genomslag. Det var den bristande tillämpningen i övriga EU-länder som man reagerade för inklusive detaljhandeln. För det fick han Lands utmärkelse som mest känd person. Bo fick också SLU:s hedersutmärkelse och pris av Skaraborgs grisuppfödare. Man glömmer också de starka reaktionerna på förslaget att stänga in suggor i bur och att öka beläggningen i slaktsvinstallarna är ytterst tveksamt. Gott om plats är ett starkt djurskyddsargument (se Svenskt Kött). Friska djur som inte behöver behandlas med antibiotika är en effekt av skickliga bönder, bra rådgivning från veterinärer m fl och bra tekniska resurser, vilka bl a finns i djurskyddsföreskrifterna. Det innebär m a o att jag inser djurhållarens/skötarens oerhört viktiga roll för djurens hälsa och välfärd. Det säger en som just initierade ett seminarium kring skötarens roll redan i slutet på 80-talet. Svenska djurbönder är skickliga och kunniga, men alla är inte lika och tycker inte lika.

Biffen, bilen, bostaden och börsen

I tisdags presenterade konsumentministern Per Bolund regeringens strategi för hållbar konsumtion. Hundra intresserade lyssnade på Rosenbad. Det är lovvärt att regeringen just fokuserar konsumtionen. Reinfeldt brukade stolt presentera siffror över Sveriges minskade koldioxidutsläpp. Man underlät att titta på vad vår totala konsumtion bidrar med. Vår import av varor innebär att Sverige ökar sin klimatpåverkan snarare än minskar. Det var tanken med det s k klimatmålsinitiativet d v s att i klimatmålen inkludera konsumtionens effekt. Det är också tanken med det s k generationsmålet d v s vi ska inte flytta vår miljö- och klimatpåverkan utanför landets gränser.

I hållbarhetsstrategin finns ökade satsningar på Konsumentverket. Men civila samhället önskade att man mer utnyttjar dess kompetens och engagemang. Min erfarenhet av Konsumentverket är inte överväldigande positiv. Kompetens kring hållbarhet finns snarare på andra myndigheter. Bra att man satsar på skolan. Det har vi tjatat om i många år. Miljösmart beteende, delningsekonomi är andra åtgärder. Man vill stimulera tredjepartcertifierade miljömärkningar. Effektivare resursanvändning med cirkulär ekonomi och utfasning av skadliga kemikalier är andra områden.

Stefan Edmans nyckelbegrepp Bilen, Biffen och Bostaden (SOU 2005:51) har kompletterats med Börsen. Sveriges konsumenters FairFinance guide gör nytta. Det är närmare 10 år sedan som Stefan Edman formade sin rapport ”Bilen, Biffen, Bostaden – Hållbara laster, smartare konsumtion SOU 2005:51, på uppdrag av den socialdemokratiska regeringen. Många av argumenten håller säkert fortfarande. Att lyssna på Per Bolund kring bilens roll, låter som om han läst Alexander Ståhles bok. Han talar exempelvis om bilar som står stilla större delar av dygnet och vill uppmuntra kollektiv trafik och cykling. Det är ganska magert kring hållbar livsmedelskonsumtion. Man hänvisar till livsmedelsstrategin och sina satsningar på ekologisk produktion. Det är ju som att svära i kyrkan, att som jag hävda att dagens ekologiska marknadsstandard inte är hållbar, men visst på god väg enligt vissa av planetens gränser. Lovvärt att regeringen vill satsa på ursprungsmärkning av kött på krogen, men det känns inte som någon jättefråga. Per Bolund vill till skillnad från Sven-Erik Bucht vara tydlig med att vi måste ställa om till mer vegetarisk kost. ”Biffen” var ett klimatproblem redan för tio år sedan. Men Stefan Edman föreslog naturbeteskött som ett intressant alternativ, som dessutom innehåller mer omega tre-fettsyra än kött från djur på stall.

Antibiotikaresistenta bakterier och gener reser över världen

Antibiotikaresistens är en global fråga och måste angripas globalt. FN och WHO har också tagit sig an frågan. Antibiotikaresistenta bakterierna reser och sprids med människor, djur och livsmedel över hela världen. Eftersom detta påverkar handel och resande så hade Kommerskollegium föredömligt ordnat ett seminarium i tisdags ” AMR , (antimicrobial resistance) in a trade and development perspective”.
Några slutsatser:

- FN:s hållbarhetsmål 2030 är överordnade handelsregler. AMR är en viktig fråga i detta sammanhang. EU-kommissionen har sin handlingsplan kring antibiotika till människor och djur.
- Världsbanken har beräknat att AMR är förenat med stora kostnader och U-länderna kommer att drabbas värst. Bristen på veterinär service är ett stort problem i dessa länder.
- Knäckfrågan är bristen på tillämpning av internationella frivilliga policies från Codex och OIE, när det gäller antibiotika till djur och människor. Dessa standarder är WTO:s referenser vid SPS-avtal (sanitära och fytosanitära avtal). Tillämpning av EU:s lagstiftning är nödvändigt.
- Ska ansvarsfull användning av antibiotika till djur ingå i ett handelsavtal krävs f f a att man tillämpar landets och i EU:s fall EU:s lagstiftning
- Kommersiella företag kan och är pådrivande. Axfoundations och svenska dagligvaruhandelns initiativ med krav på leverantörer av kött när det gäller ansvarsfull användning är ett föredöme.

Initiativtagare till seminariet var Sun Hydén Biney, Kommerskollegium i samarbete med Christina Greko, SVA. Det var ett intressant program med kvalificerade föreläsare. Och auditoriet var imponerande brett med representanter för bl a WTO, UD, näringsdepartementet, SIDA, USA:s ambassad, myndigheter m fl.

Det finns flera exempel på global spridning och koppling mellan antibiotika till djurhållning. Ett exempel är kolistin-resistens i Kina, som sedan hittas på flera ställen i världen. Reser du utanför EU är det 25 % sannolikhet att du får med dig resistenta bakterier enligt Johan Struve, Folkhälsomyndigheten. Bakterierna sprids också i miljön inte minst från sjukhus, genom avlopp, gödsel och medicintillverkning.Det finns ett tydligt samband mellan förbrukning av antibiotika och resistens – ju högre användning ju större risk.

För djurproduktionen är antibiotika ett nödvändigt botemedel. Fattiga länder med undernärda barn, som behöver högvärdigt animaliskt protein drabbas värst av ökad antibiotikaresistens när antibiotika inte biter på djursjukdomar. Många betonade ”one health” perspektivet d v s människor och djur delar samma värld. Antibiotikaresistens sprids mellan djur och människor åt båda hållen. Därför är det så viktigt att minska risken för antibiotikaresistens genom att stimulera till god djurhälsa och minskat antibiotikabehov. Det gör vi genom avel, foder och management. Sambandet mellan djurvälfärd, djurhälsa och minskat antibiotikabehov måste betonas. Och det gäller inte bara minskad handel med djur och biosäkerhet. Jag hävdar att svenska djurskyddsföreskrifter bidragit till friska djur i Sverige. Detta samband betonades också av Sofia Boqvist, SLU och Carolina Sachs Axfoundation.

Stuart Slorach f d Livsmedelsverket numera OIE (internationella djurhälsoorganisationen) presenterade OIE:s och Codex´ policies kring antibiotika – alla med lovvärda ambitioner om ansvarsfull användning av antibiotika till människor och djur. Men jag minns mars 1999 när FEDESA (veterinärläkemedelsbranschen) ordnade en konferens hos OIE i Paris tillsammans med samarbetspartner till OIE. LRF motarbetades kraftfullt när vi drev frågan om förbud mot tillväxtantibiotika. Inför konferensen skickade LRF ut pressmeddelande och artiklar till EU-publikationer och annan press. Sverige representerades på konferensen av Jordbruksdepartementet, SVA och LRF (Gunnela Ståhle och Rolf Eriksson), som drev den svenska positionen. LRF delade ut pressmaterial, som provocerade FEDESA.

Ska vi kunna utnyttja en restriktiv antibiotikaanvändning i handelsavtal kräver detta att kriterierna måste vara vetenskapligt grundade. Reglerna får inte vara diskriminerande och inte drabba utvecklingsländer. Man måste acceptera likartade program. WTO bygger på kriterier från Codex och OIE. Och hur definierar man ”responsible use”. Frågan om ansvarsfull användning av antibiotika till djur kan ingå i handelsavtal är särskilt aktuellt i anslutning till TTIP. EU vågar inte ställa krav på USA p g a bristande tillämpning av gällande regelverk inom EU. Vi har stora skillnader mellan EU-länder i användningen i djurhållningen. Det konstaterades att FN:s hållbarhetsmål är överordnade handelsregler. När Johan Rockström fick frågan om TTIP på ett seminarium på Institutet för framtidsstudier i somras, blev svaret att WTO kör helt fristående från klimatavtalet. Undrar vad det blir som gäller.

COOP gör om och gör bättre!

Till frukosten möts jag av ett helt uppslag med COOP:s annons: ”Kära köttbit vi måste prata”. Budskapet är att vi måste äta mindre kött. Och det är väl bra. Men jag läser och läser och väntar på svar på frågan – om jag nu ändå vill äta lite kött, vilket kött ska jag då välja? Jag går in och tittar på filmen på COOP:s hemsida – samma budskap. Det är ju skillnad på kött – och kött. Konsumentföreningen Stockholm har varit med i arbetet kring Världsnaturfonden WWF:s Köttguiden. Eftersom COOP:s budskap inte är, att vi alla behöver bli vegetarianer, hade det varit läge att bara enkelt hänvisa till Köttguiden. Där kan jag välja med hänsyn till klimat, djurvälfärd, antibiotika, bekämpningsmedel och biologisk mångfald.

Det är jobbigt med reklammakare som måste förenkla budskapet. Jag har haft lite svårt för COOP:s något förenklade kampanj för ekologiskt. Ekologiskt enligt EU:s förordning och KRAV är långt ifrån hållbart, även om man är på god väg. Och framför allt vill jag ha svenskt ekologiskt, eftersom EU-förordningen inte fyller svensk djurskyddslagstiftning. Och som jag skrev om nyligen, så finns mer resistenta bakterier hos italienska ekologiska grisar än svenska konventionella grisar.

Å andra sidan var det var inte så länge sedan som föreningen Vi Konsumenter skrev ett brev till COOP:s ledning med anledning av COOP:s annonser med en stor köttbit med texten: ”Alltid rätt pris”. Vi ansåg detta ganska provocerande med tanke på diskussionen om minskad köttkonsumtion som vi fört med dagligvaruhandeln. Föreningen Vi Konsumenter startade den debatten redan 2011.

Det är ju inte så enkelt att allt kött är förödande för klimatet och miljön. Jag har just läst Ann-Helen Meyer von Bremens reportage från Mongoliet. ”Utan djur skulle Mongoliet inte finnas som land”. I Mongoliet växer gräs som av idisslare kan omvandlas till värdefullt protein. Sverige är också ett land som till stora delar passar bra för bete och vallodling. För att inte tala om behovet av att rädda våra hotade naturbetesmarker. Betande kor i Sverige bidrar inte till skövlingen av regnskogar i Sydamerika. Nej COOP! Jättebra att peka på behovet att minska vår köttkonsumtion, men ge oss konsumenter också lite hjälp att välja rätt kött, som medverkar till att uppnå svenska miljökvalitetsmål.

För övrigt känns det nu mer angeläget att bekämpa illegal odling av oljepalmer i Indonesien enligt tidningen Natur. Och vad säger WWF, som satsat stort på certifiering och Roundtable on Sustainable Palm Oil.

En livsmedelsstrategi värt namnet

Föreningen Vi Konsumenter har nominerat debattörerna och författarna Gunnar Rundgren och Ann-Helen Meyer von Bremen till Sveriges Konsumenters konsumentpris Blåslampan. Det beror på deras angelägna och insiktsfulla debatt kring hållbar matproduktion och speciellt i samband med att regeringen ska lägga fram förslag om en nationell livsmedelsstrategi. Ett viktigt budskap är att många aktörer gör det bekvämt för sig med att hänvisa till konsumentmakten. Genom att hänvisa till att det är konsumenterna som ska avgöra hur maten ska produceras, så fråntar sig politikerna sitt ansvar att besluta om regelverk som skyddar människorna, djuren och miljön. Det är också budskapet om konsumentmakten, som LRF och Livsmedelsföretagen skickar till regeringen. Konsument – miljö och djurskyddsorganisationerna å sin sida pekar just på att politikerna måste ta sitt ansvar för att skydda planeten, ekosystemen, konsumenterna och djuren. Är konsumenternas/medborgarnas stöd inte viktigare för ansvarsfulla politiker än att vissa högljudda bönder ropar efter konkurrens på lika villkor? Jag vet att det finns många bönder som tycker att svenska djurskyddsregler i stort sett är OK, om bara kontrollen fungerar bättre. Och det är just svenskt djurskydd, som är det starkaste mervärdet för mjölk, ost, kött, kyckling och ägg.

I torsdagens Svenska Dagbladet uppmanar Ann-Helen och Gunnar till att bejaka det nya matupproret. Säga vad man vill om förra landsbygdsminister Eskil Erlandssons, Matlandet Sverige, men satsningar inom ramen för Matlandet ökade intresset för mat och stimulerade det som nämns i artikeln d v s gårdsmejerier, slakterier och gårdsbutiker och regionala specialiteter. Miljöstyrningsrådet fick också medel för att driva frågorna kring offentlig upphandling av mat. Däremot la Eskil Erlandssons allianskollega Stefan Attefall ner Miljöstyrningsrådet, vilket jag inte förlåter KD.

I tisdags samlade med kort varsel näringsdepartementet äntligen sin s k dialoggrupp. Alla ställde upp. Budskapet från statssekreterare Elisabeth Backteman var att man sliter med frågan kring livsmedelsstrategin. Uppfattningen blev att man ännu inte är riktigt överens med Alliansen. Men hur står det till inom regeringskansliet? Bara nu inte Bucht tröttnar. Han som är van vid raka rör och snabba beslut från Haparanda. Nu har man tillsatt en ledare för handlingsprogrammet. Jag hoppas det inte bara blir fokus på produktion och FoU från Peter Larsson. Han har jobbat med företagsutveckling på Gotland. Gotland lär ha en bra regional livsmedelsstrategi på gång!

Det är människor som sprider djursmittor

Det är inte djuren som är anledning till spridning av smittsamma djursjukdomar och zoonoser, utan det är mänskligt beteende. Det deklarerade den tillträdande statsepizootologen Ann Lindberg, SVA. Därför måste vi sätta samhällsvetenskapen i centrum. Vi arbetar med människor och måste ändra beteendet. Det krävs beteendevetare och påverkan på beslutsfattare. Utbrott av epizootier innebär stora kostnader för samhället, djurhållare och lantbruksnäringen. Men det finns en slagsida mot ekonomer i det förebyggande smittskyddsarbetet. Frågan känns synnerligen aktuell i förhandlingarna om vilka sjukdomar som ska listas av Kommissionen, där Sverige kan ställa krav på frihet från vid import av djur. I dag är beredskapen och krishanteringen ändå god i Sverige. Det aktuella mjältbrandsutbrottet visar detta. Alla vet vad man ska göra.

I tisdags avtackades Marianne Elvander som avgående statsepizootolog. En intressant dag, med både tillbakablick och trendsspaning. Orsaken till mul – och klövsjukeutbrottet i Storbritannien 2001 var utfodring av matavfall och det gäller också den nu aktuella spridningen av afrikansk svinpest i Baltikum. BSE orsakades av utfodring med riskmaterial och köttmjöl som foder till nötkreatur. Salmonellautbrottet i Sverige 2003 berodde på smittat foder. Handel med djur är annars den klassiska spridningsvägen. Parafilaria, parasit som var aktuell i Sverige på 80-talet kom in genom import av köttdjur från Frankrike. Tuberkulos på hjort i Sverige var också en importerad sjukdom. Detta är exempel på utbrott av sjukdomar, som orsakats av mänskligt beteende.

Ann Lindberg, som trendspanare, pekade på andra viktiga trender. De vilda djuren kommer mer i fokus. Dvärgbandmasken på räv och fall av den BSE-liknande sjukdomen Chronic Waste Disease hos älg och ren. Det innebär att Naturvårdsverket blir involverat. Klimatförändringarna gör vektorburna sjukdomar mer aktuella. Sjukdomsbärande mygoor sprider sig norrut. Och tinande tundra i Sibirien har gett ett allvarligt mjältbrandsutbrott. Det digitala samhället har bidragit till mer oroliga människor. Men det kan också ge nya verktyg att mäta direkt på djuren. Trenden mot ökad öppenhet och transparens är tydlig. Det finns en ökad polarisering i samhället och krisberedskapen måste vara god.

Sverige har dålig koll på hur antibiotika används till djur – vi är inte transparenta!

Det är HUR antibiotika används som vi har dålig koll på. Vi är duktiga i Sverige på att föda upp och hålla friska djur och har därmed låg antibiotikaförbrukning. Det beror på duktiga bönder, bra förutsättningar, kompetenta veterinärer och bra regelverk. Förekomsten av resistenta bakterier är låg jämfört med många andra länder. Den studie jag refererade i förra bloggen är ett exempel. Det finns ett starkt politiskt stöd kring antibiotikafrågan hos Sveriges politiska ledning. Är det skälet till att vi inte tar tag i våra svaga sidor. Vi är faktiskt inte transparenta. Sedan 90-talet har vi tjatat på regeringen och Jordbruksverket att det krävs ett system för att samla data över läkemedelsbehandlingar på gårdsnivå så att man kan utöva benchmarking mellan gårdar och kunna redovisa förbrukningen av antibiotika till olika djurslag. Även den s k djursjukdatautredningen 2005 konstaterade att det fanns stora brister. Frågan kommer upp varje möte med gruppen mot antibiotikaresistens på Cirkusberget. Varje gång redogörs hur exempelvis grisuppfödarna dokumenterar sina behandlingar. Men vad händer sedan? Studier har ändå visat att det är stora skillnader mellan gårdar i behandlingsfrekvens. Av den antibiotika som såldes till grisproduktionen 2015 är 25 % den typ av antibiotika som ska användas i foder eller vatten. En studie visade att 40 % av besättningarna använde zinkoxid mot avvänjningsdiarrée. Villkorad läkemedelsbehandling i mjölkproduktionen VILA, kräver uppföljning av läkemedelsbehandlingar, men motsvarande system finns inte för s k delegerad/villkorad läkemedelsbehandling för gris, nötkreatur, lamm. Djurägarna dokumenterar sina behandlingar, men det finns ingen återkoppling. Vi kan exempelvis inte redogöra för hur mycket antibiotika som används till kalv i Sverige. Det pågår ett pilotförsök att äntligen inkludera läkemedelsbehandlingar i produktionsuppföljningssystem för grisar som Pig Win- Men räcker det?

Nu satsar EU-kommissionen på att ställa krav på medlemsländerna på att redovisa hur man systematiskt arbetar med en omdömesgill antibiotikaanvändning, djurhälsa och djurvälfärd. Många länder satsar på att inte bara kartlägga den totala förbrukningen av antibiotika utan också följa upp användningen på gårdsnivå för att verka för en minskad användning. Danmark, Tyskland, Nederländerna har metodiskt jobbat med frågan i flera år. Norge och UK är på gång liksom Finland och Schweiz. Ska Sverige släpa efter? Den nya tillsynsmyndigheten HFAA (Health and Food Audits and Analysis) tidigare FVO, ska under året besöka ett antal länder för att studera hur man jobbar med frågan. Myndighetens ändrade namn, tyder på att man också vill fokusera analysen. Hur ska Sverige svara upp mot Kommissionens förväntningar? Och vad ska vi redovisa när det är dags för att HFAA kommer på tillsynsbesök? Vi får besök från andra EU-länder kring hur vi undviker svanskupering, men inte hur vi följer upp antibiotikaanvändningen på gårdarna – eller? Kan vi använda det nordiska samarbetet för att driva den svenska regeringen och svenska myndigheter att ta i frågan. Jordbruksverkets ekonomiska kris får inte drabba ett så högprioriterat område som att bibehålla vårt goda hälsoläge och låga antibiotikaförbrukning till djur.

Nätverket mot antibiotikaresistens

I morgon samlar jag mitt nätverk mot antibiotikaresistens på Cirkusberget på Ingarö. För vilken gång i ordningen vet jag inte, men vissa har varit med sedan början av 90-talet. Då hade vi en aktiv grupp med namnet IDL, informationsgruppen för djurhälsa och livsmedelskvalitet. Den bildades inför det svenska EU-inträdet 1993 med syftet att hindra att vi skulle få in smittsamma djursjukdomar i landet. Kärntruppen, som bestod av LRF, Slakteriförbundet, Svensk Mjölk och Svensk Fågel, blev senare en avsändare av svenska mervärden som salmonellafrihet och antibiotikarestriktivitet genom nyhetsbrev och pressmeddelanden. Det var mjölkfrämjandet som sågade gruppen p g a otydlig avsändare. Man ville väl inte ha konkurrens, eftersom IDL-gruppen hade varit ganska framgångsrik. På den tiden tyckte man inte heller att man skulle prata om mervärden i uppfödningen. Det var viktigare att introducera Kaffe Latte. Nåväl, det är väl inte på plats att gnälla. 2001 – 2002 formade gruppen i all fall ”Den svenska modellen”, svenska lantbruksnäringens värderingar kring miljö, etik och säkra livsmedel, som antogs av LRF:s styrelse juni 2002.

Vad har hänt sedan dess? Antibiotikaresistens och antibiotika till djur har blivit en global ödesfråga. Att svensk djurhållning har EU:s lägsta antibiotikaförbrukning och låg andel resistenta bakterier har blivit väl känt och marknadsfört. Flera av oss hävdar att svenska djurskyddsbestämmelser kring djurens miljö och skötsel har bidragit till friska djur och därmed till svenska mervärden. Andra hävdar att lagligt djurskydd inte är ett svensk mervärde och friska djur fullt ut är uppfödarens förtjänst. Vi kan väl i alla fall enas om att den svenska modellen varit framgångsrik som bidragit till friska djur och låg antibiotikaförbrukning. Och vem eller vilka ska bestämma vad som är ett mervärde för konsumenterna? Är det styrelseledamöter i LRF eller är det dagligvaruhandeln eller vi som konsumenter?

Till slut en intressant EU-studie som 2013 tittat på skillnaden mellan ekologiska och konventionella grisar i Frankrike, Italien, Danmark och Sverige. Man har studerat resistensen hos tarmbakterier. Rent generellt har ekologiska grisar lägra andel resistenta koli-bakterier än konventionella. Men det är stora skillnader mellan länderna. Inte oväntat har svenska grisar, oberoende av system mycket låg andel. Danska grisar har också betydligt mindre antibiotikaresistens än grisar från Italien och Frankrike. En intressant slutsats är att svenska s k konventionella grisar har väsentligt lägre andel resistenta koli-bakterier i tarmen än italienska och franska ekologiska grisar. Tänkvärt när man formulerar EU:S regelverk för ekologisk produktion?

Värderingar styr forskningen och synen på hållbar matproduktion

Man talar inte sällan om att förslag och åtgärder ska bygga på forskning och vetenskap. Som om forskningsresultat och dess tolkning är värdeneutrala. Så är det ju inte. Forskarna väljer själva sina forskningsområden och vad man vill presentera. Att tolka forskningsresultat handlar inte sällan om att selektera. Som Ann-Helen Meyer von Bremen skriver i sin blogg: ”Alla vill ha en hållbar matproduktion, men vad det egentligen är och hur man kommer dit, råder det mycket delade meningar om, även inom vetenskapen. Hur kan genteknik, konstgödsel och bekämpningsmedel framstå som ”goda” redskap i det enda forskarlägret, men anses som ”onda” i det andra? Den brittiska forskaren Tara Garnett svär i kyrkan när hon säger att vi alla styrs utifrån våra värderingar, även vetenskapsmännen”.

Torbjörn Fagerströms och Jens Sundströms inlägg i DN Debatt i juli kring Livsmedelsverkets rapport om miljönyttan av ekologiskt lantbruk, är väl ett sådant exempel. Fagerström och Sundström handplockade resultat, där ekologisk produktion inte bidrar positivt till hållbarheten. Som alltid försvinner djuretiken i dessa utvärderingar. Varken SLV eller rapportförfattarna ställde sig bakom Fagerströms och Sundströms tolkningar. Ekologisk produktion, som den ser ut enligt EU:s marknadsstandard och KRAV:s regelverk har uppenbara fördelar för miljön och djuren, men klarar inte alla åtaganden när det gäller hållbar matproduktion. Ska jag även ge ett exempel åt andra hållet, kan jag ibland känna att professor emeritus Ingvar Ekesbos sammanställningar i djurskyddsfrågor kanske gynnar fördelarna med djurskyddsåtgärder. Polariseringen kring GMO är också exempel på olika värderingar och tolkningar.

Men vad är hållbar matproduktion? I början av augusti presenterade i SvD Debatt IVA:s arbetsgrupp för livsmedel sina förslag kring Resurseffektiva affärsmodeller. Sveriges och världens största livsmedelsföretag tillsammans med företrädare för branschorganisationer (dagligvaruhandeln och LRF) och institut för livsmedelsforskning har arbetat ¬under ett och ett halvt år. Jag tror många av oss som Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF m fl kan instämma i de ambitiösa mål som gruppen formulerat – fossilt oberoende, en produktion och konsumtion, som inte överskrider de planetära gränserna, kretslopp av näringämnen m m. Men förslaget till åtgärder!! Verkligen inga nyheter, men framför allt fullständigt otillräckliga i en global värld. Man blir förvånad över utfallet med tanke på gruppens sammansättning. Är det en effekt av ett stort antal kompromisser. Då läser jag hellre Axfoods livsmedelstrategi Matkassen 2030. Läs gärna Ann-Helen Meyers replik i Svenska Dagbladet eller på hennes blogg www.hungryandangry.se ”Ett plåster för den halshuggna”.

Jag rekommenderar också varmt att läsa Ann-Helen Meyer von Bremens blogg kring hållbar matproduktion. Speciellt intressant är att läsa om engelska forskaren Tara Garnetts kategorisering av hur värderingar styr förslag till vägval för en hållbar produktion: ” Det är ju också mitt budskap. Enligt Garnett finns tre grupperingar: Producera mer och effektivare, Minska efterfrågan och Förändra matsystemet. Liksom Ann-Helen sympatiserar jag med gruppen: Förändra matsystemet. Man tror inte på marknadens möjligheter att fördela mat och tillgångar rättvist och är ofta skeptisk till handelsavtal som man anser främst gynnar rika länder. Tara Garnett påpekar dock att gränserna mellan dessa tre kategorier inte är knivskarpa och att vi alla kan vara en blandning av dem. Och där finns nog jag.