Gör etik obligatoriskt

”Eliten saknar etisk kompass” skrev Lennart Levi och Bo Rothstein på DN Debatt i veckan. De flesta ledare har utbildats utan att få insikten om vikten av etik i de många beslut de ska fatta. Det påminner mig om att Anders Wijkman brukar tala om att skälet till att det händer för lite kring våra nödvändiga klimatåtgärder är nationalekonomerna. Handelshögskolan utbildar sina ekonomer med ett traditionellt synsätt på ekonomisk tillväxt och BNP. BNP tar ingen som helst hänsyn till långsiktig samhällsnytta eller huruvida tillväxten sker med hänsyn till miljö – och klimathänsyn. Etik krävs också när vi ska diskutera frihandelsavtal och vapenexport till Saudiarabien. Eller när ekonomen John Hassler professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet, föreslår att Sverige inte bör satsa på att städa framför egen dörr och avveckla fossila bränslen i Sverige eftersom det inte är ekonomiskt lönsamt. Han föreslår i stället satsningar i andra länder. Ett resonemang som vi känner igen från tidigare regering. Etik måste också gälla kring något så viktigt som vårt jordbruk och vår livsmedelsproduktion. Produktion av mat är ju inte som vilken produktion som helst. Mat måste vi ha. Det handlar om vår långsiktiga överlevnad. Jag rekommenderar Gunnar Rundgrens bok: Den stora ätstörningen, maten, makten, miljön om vad som hänt de senaste 50 åren med vår s k modernäring. Så lycka till Levi och Rothstein med att kräva etik i all utbildning.

Jag hade förmånen att delta i Sveriges bönders etikarbete i början på 2000-talet. Den som initierade diskussionen kring etik var faktiskt Åke Modig, då VD för svenska Arla. Svensk Mjölk tog tag i frågan, som sedan lämnades över till LRF år 2000. Man måste ju ha ett gemensamt synsätt hos Sveriges bönder. Projektet leddes föredömligt strukturerat av Erika Brendov och utmynnande i Sveriges bönders värdegrund för livsmedelsproducerande djur 2002. Ekonomiprofessorn Tomas Brytting anlitades som en del av arbetet. Brytting är fortfarande aktiv i debatten kring företagsetik. LRF: styrelse antog värdegrunden 2002 ” Vi, Sveriges bönder, eftersträvar en hållbar utveckling av livsmedelsproduktionen. Den ska tillgodose dagens behov av livsmedel utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Konsumenterna och samhället ska kunna känna trygghet och förtroende för Sveriges bönders produktion. Så här formulerar man sitt budskap:En livsmedelsproduktion som är långsiktigt hållbar ställer höga krav på god etik. Den här skriften beskriver Sveriges bönders grundläggande värderingar när det gäller djur för produktion av livsmedel och det ansvar det medför.
Djuromsorg har sedan länge varit ett centralt begrepp. Nu sätter vi gemensamt ord på våra värderingar. Denna värdegrund är en viktig del i Den Svenska Modellen för en hållbar livsmedelsproduktion. ” Senast 2004 drev LRF ett projekt med titeln: CSR -projektet eller hur vi kan öka Sveriges bönders konkurrenskraft med hjälp av mjuka värden. Och nu undrar man hur detta stämmer med LRF:s position i samband med livsmedelsstrategin d v s det är konsumenterna och marknaden som ska avgöra vilken nivå vi ska ha på djurskyddet i Sverige.

Om hela värdegrunden kan ni läsa i bilagan.

Fyra grundläggande värderingar
Vi grundar vårt förhållningssätt på att människan har förmåga att hysa farhågor och förhoppningar om sin framtid, att analysera sin livssituation och att göra moraliska bedömningar. För att kunna göra moraliska bedömningar krävs förmåga att samordna intellekt, samvete och empati till en helhet. Dessa förmågor och den medvetenheten anser vi att djuren inte har utan de lever främst i nuet. Djuren har dock förmåga att uppleva positiva och negativa känslor till exempel känna smärta, rädsla och välbefinnande för stunden. Djur har ett eget värde utan att för den skull ha lika värde som människan
Ansvar
_______________________________________________________________
1. Vi anser att djur kan nyttjas för mänskliga syften under ansvar. Vårt ansvar är att tillförsäkra en god djuromsorg.

Skyldighet
_______________________________________________________________
2. Vi har en moralisk skyldighet att behandla djuren ansvarsfullt och med respekt. Våra ambitioner och målsättningar med djurhållningen ska uttryckas och förverkligas med hänsyn till djurens behov.

Respekt
____________________________________________________________
3. Djur ska respekteras som kännande varelser oavsett produktionsförmåga och egenskaper.

Samspel
__________________________________________________________
4. Det finns ett samspel mellan människa och djur. Vi har ömsesidigt behov och nytta av varandra.

Vårt sätt att handla ska…

– prövas och vara försvarbart utifrån vår Värdegrund,

– ha ett gott syfte,

– ta hänsyn till djurens grundläggande behov,

– kännetecknas av öppenhet.

Våra värderingar och vårt sätt att handla ska leda till att djuren får…

– en god djurhälsovård,

– sina grundläggande fysiologiska behov tillgodosedda,

– möjlighet att bete sig naturligt,

– skydd mot smärta, lidande och negativ stress,

– skötare som tar hänsyn till det enskilda djurets behov,

– djurmiljöer anpassade för dem,

– en god djuromsorg i samband med transport och avlivning.

En kommentar

 1. Margaretha LUNDGREN
  Publicerad 4 september, 2017 at 13:24 | Permalink

  LÅN ERBJUDANDEN FÖR ALLA
  För mer information, kontakta oss direkt via epost:
  lundgrenfinans10@gmail.com
  Vi har en stor finansiell kapital att använda för professionella lån
  både kort och lång sikt. Vi är tillgängliga för att bevilja lån till
  alla seriösa människor, ärliga och goda tullar vill ha det här lånet till ett
  rimlig ränta på 2% ränta återbetalas över en period från 1 år till 30
  år och i överensstämmelse med standardstandarden är de områden där
  vi kan hjälpa dig: * finansiell * lista över fastigheter * redo att
  investering * bil * skuldkonsolidering * kreditlinje *
  andra hypotekslån * återköpskrediter * personliga lån och andra.
  Du kan kontakta mig via e-post:
  epost: lundgrenfinans10@gmail.com

  epost: lundgrenfinans10@gmail.com

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.