Föreningen Vi Konsumenter gör skillnad

Jag är stolt över den lilla, men aktiva föreningen Vi Konsumenter, www.vikonsumenter.org ,som jag är ordförande för sedan 2010. Jag har ägnat veckan åt att skriva verksamhetsberättelse för år 2019. Som vår revisor sa förra årsmötet, vi åstadkommer mycket med tanke på vår mycket begränsade budget. När jag gått igenom almanackan för 2019, blev jag själv imponerad över vad vi lyckas med, med endast ideella insatser. Men det är klart vi vill ha fler medlemmar som stöd för våra insatser. Nedan citerar jag del av verksamhetsberättelsen med stort tack till mina styrelsekollegor Christina Möller, Mariell Juhlin, Sören Persson och Carina Lundberg. Inte att förglömma vår kassör Lars Nilsson.

VK:s fokusområden:
• Främja en hållbar produktion och konsumtion av livsmedel
• Bevaka och påverka digitaliseringens effekter från konsumentsynpunkt
• Främja ett gott djurskydd genom att påverka djurskyddslagstiftning och öka möjligheten till medvetna val
• Motverka en ökning av antibiotikaresistensen
• Medverka i klimatarbetet

Aktiviteter
Under året har VK engagerat sig i flera angelägna frågor.
Antibiotikafrågor
Djurskyddsfrågor
Digitalisering i livsmedelskedjan
Hållbar konsumtion
Klimatmålsinitiativet
Växtbaserad mat
Revidering av kriterier inom Sigill Kvalitetssystem

Djurskyddsfrågor
Djurvälfärd rankas högt i många konsumentstudier. Detta gäller exempel studier utförda av KRAV, Axfood och branschorganisationer. VK samarbetar därför med det samlade djurskyddet i olika aktiviteter. Inför att riksdagen behandlade djurskyddslag och förordningen i april skrev Vi Konsumenter tillsammans med samtliga djurskyddsorganisationer och ett stort antal forskare vid SLU under en debattartikel för att behålla den svenska förprövningen av djurstallar från djurskyddssynpunkt. VK har tillsammans med djurskyddet träffat LRF vid två tillfällen under året. VK deltar i SLU:s djurskyddskontrollprojekt.

Hållbar konsumtion och produktion
VK har löpande samråd med WWF kring Köttguiden och andra aktiviter kring hållbar konsumtion
VK har deltagit i Sigill Kvalitetssystems översyn av kriterier för IP klimatcertifiering, IP Livsmedel och IP Frukt och grönt.
VK ingår i ett Formas-projekt kring hållbar animalieproduktion.
Med syfte att öka säkerhet och spårbarhet har VK engagerat sig digitaliseringen som hjälpmedel (se seminarium Almedalen).
Med ökad konsumtion av växtbaserad mat vill VK säkerställa att produktionen fyller krav på spårbarhet, hållbarhet och säkerhet (se samtal i november).
Swedish Center for Animal Welfare (SCAW) ordande den 24 oktober ett seminarium ”Handla med gott samvete – mat som är bra för både hälsan och djuren”. Gunnela Ståhle presenterade vilka värden som värdesätts av konsumenterna.

Klimatmålsinitiativet
Sedan 2016 ingår VK i ett nätverk av olika organisationer, som driver frågan om konsumtionens inverkan på klimatet och klimatfrågor i allmänhet. De konsumtionsbaserade utsläppen är mångdubbelt större än de produktionsbaserade och ökar. Tillsammans med 18 miljö – och konsumentorganisationer publicerades en debattartikel i Svenska Dagbladet i mars 2019 med krav på politiken. I mars riktades också en skrivelse till ansvariga ministrar att uppdra åt Miljömålsberedningen och Naturvårdsverket att kvantifiera och sätta mål för konsumtionsbaserade utsläpp.

Antibiotika och antibiotikaresistens
VK deltar i ett nätverk, som leds av Jordbruksverket och SVA kring antibiotika till djur och antibiotikaresistens STRAMA VL. Nätverket träffades den 15 maj på Livsmedelsverket.
Uppsala Antibiotic Center bjöd in till workshop kring Antibiotics and Resistance den 8 maj. Gunnela Ståhle presenterade vad konsumentorganisationerna bidragit med i det förflutna och i nutid.
Kanadensiska universitet; Stockholm Resilience Center och Vetenskapskademin m fl anordnade workshop den 20 september med temat To explore factors influencing antimickrobial resistance in Europé. VK representerade Sveriges Konsumenter.
VK deltar i Axfoundations referensgrupp för revidering av antibiotikakriterier vid upphandling med första möte 13 november. Uppföljning sker i april 2020.
VK driver att frågan kring antibiotikaresistens ska vara en viktig hållbarhetsfråga vilket bl. a framförts till Livsmedelsverket.

Ekologisk produktion
Sören Persson VK, representerade konsumenterna i Jordbruksverkets referensgrupp för ekologisk produktion samt för Sveriges Konsumenter i SLU:s programområde EPOK. VK, Sören Persson deltog i den ekologiska framtidsdagen 26 augusti.

Debattartiklar
Svenska Dagbladet, 15 mars, Bygg inte fler motorvägar eller flygplatser
Svenska Dagbladet 20 april, Oppositionen sviker lantbrukare och djur
Djurskyddet, 23 april Förslaget att slopa förprövningen av djurstallar saknar konsekvensanalys.

Representation
VK har under året aktivt deltagit i Sveriges Konsumenters forum som representantskap, årsmöte och samarbetsgruppen för livsmedel samt provsmakningar för Råd och Rön. Gunnela Ståhle ingick i Sveriges Konsumenters valberedning.
VK genom Gunnela Ståhle representerar Sveriges Konsumenter i Jordbruksverket råd för hållbar produktion och konsumtion av livsmedel. Rådet har haft två möten 2019 i mars och oktober. Gunnela Ståhle deltar också på uppdrag av Sveriges Konsumenter i STRAMA VL (se antibiotika).
VK ingår i Livsmedelsverkets råd för hållbar konsumtion av livsmedel, ett forum för det civila samhället. Rådet har haft två möten i juni och december.
VK har deltagit i ett antal seminarier vid Kungliga Skogs – och Lantbruksakademien med hållbarhetsfokus.
LRF har ordnat workshop kring livsmedelförsörjning den 28 maj där VK representerat konsumenterna.

Seminarier
Seminariet i Almedalen den 1 juli med rubriken ”Slut på livsmedelsfusket – Hur kan spårbarheten och säkerheten öka? Kan blockkedjan vara svaret” ordnades i samarbete med Sveriges Konsumenter, Konsumentföreningen Stockholm och Djurskyddet Sverige. Seminariet väckte intresse kring fusket i livsmedelskedjan och deltagandet var högt. Blockkedjan innebär både möjligheter och problem. Alla aktörer i kedjan måste vara överens.
Den 19 november ordnades ett samtal kring växtbaserad mat på KSLA. 25 personer deltog som representerade dagligvaruhandel, LRF, industri, politiker och intresserade medlemmar. Som uppföljning planeras ett seminarium i Almedalen 2020 med samma tema.
Till årets hållbarhetskock utsågs Ulrika Brydling. Diplomet delades ut på COOP 30 januari 2020.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.