Vi Konsumenter – den djurvänliga konsumentföreningen

Sveriges Mjölkbönder har ställt ett antal frågor kring det svenska djurskyddet i tidningen ATL till Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige. Man pekar speciellt ut mina dubbla roller Vi Konsumenter och Djurskyddet Sverige och att vi samarbetar med Djurens Rätt. Ett svar från båda organisationerna har skickats till ATL.

Föreningen Vi Konsumenter vill vara en röst för alla de många (ofta 70 – 80 % i konsumentenkäter) svenska konsumenter som värnar om djuren och värderar det svenska djurskyddet högt. Det är skälet till att Vi Konsumenter prioriterat djurskyddsfrågorna i flera år. Vi har samarbetat med samtliga djurskyddsorganisationer, med konsumentorganisationer och miljöorganisationer i debattinlägg i media och speciella kampanjer där vi ansett att detta gynnar djurskyddet och svenska konsumenter. Speciellt har det gällt att vi vill att svenska kor även i fortsättningen ska ha rätt att beta. Att vi samarbetar med Djurens Rätt innebär inte att vi delar deras värderingar kring djurhållning. Vi Konsumenter accepterar att vi håller djur för att producera mat. Vi har också argumenterat för att djur kan ha en viktig roll i en hälsosam och hållbar livsmedelsproduktion och konsumtion. Om detta går att läsa på www.vikonsumenter.org.

I den senaste konsumentstudien från Kantar/Sifo från oktober i år kommer djurvälfärd på andra plats med 81 % om vad som är viktigt från hållbarhetssynpunkt när man handlar mat. Hälsa kommer först med 86 %. Svenskmärkningen AB har avläst konsumententattityder årligen sedan 2018. Drygt 70 procent av svenska konsumenter anser att ett gott djurskydd är viktigt när man väljer svenska råvaror. I YouGovs undersökning 2021 tycker 82 % också att det är viktigt djuren behandlas väl. Att djuren får vistas ute är mycket viktigt eller viktigt för 72 % av 1000 tillfrågade. Det stämmer väl med en konsumentstudie från Svenskt Kött 2020, där 73 % av de tillfrågade ansåg att god djurhållning innebar utevistelse för djuren. Svensk dagligvaruhandel har lyft det svenska beteskravet för mjölkkor som det starkaste mervärdet för inte bara svenska mejeriprodukter utan för svenska råvaror i allmänhet. Detta har vid ett flertal tillfällen kommunicerats till Sveriges mjölkbönder, som i många år ifrågasatt det svenska kravet på kornas rätt till bete.

Nu är tuffa tider för svensk matproduktion med inflation och höga matpriser och ändrat konsumentbeteende. Man väljer bort ekologiskt och fokuserar på EMV och billigare produkter. Men svensmärkta produkter klarar sig bra. Trots det rådande världsläget och de stigande kostnaderna för hushållen ökar försäljningen av Från Sverige-märkta produkter inom dagligvaruhandeln. Färska siffror från NielsenIQ* visar att försäljningen under kvartal ett 2023 utvecklas i samma goda takt som under helåret 2022.

Just nu pågår regeringens utredning ” Stärkt konkurrenskraft för livsmedelsproducenter och ett starkt djurskydd”. I somras ordnades tre hearingar. Inbjudna var organisationer och företag från lantbruksnäringen, konsument- och djurskyddsorganisationer. Sammanfattningsvis säger utredaren att det finns ett mycket starkt stöd för den så kallade svenska modellen med förebyggande arbete i samarbete mellan bransch och myndigheter liksom den svenska djurskyddsnivån. Det råder stor samstämmighet i att Sveriges förebyggande, långsiktiga och gemensamma arbete för god djurvälfärd, djurhälsa och smittskydd samt låga, ansvarsfulla antibiotikaanvändning utgör värdefulla mervärden för den svenska livsmedelsproduktionen. Det är inte heller den svenska djurskyddslagstiftningen specifikt som lyfts upp på hearingarna som ett huvudsakligt hinder för stärkt konkurrenskraft. Detta är någonting som också framförts av representanter för lantbruksnäringen i Jordbruksverkets råd för hållbar produktion och konsumtion.

När det gäller möjlighet att ge svenskt EU-stöd till djurskyddsåtgärder över gemensam EU-nivå gjorde Vi Konsumenter följande inspel till landsbygdsministern i april 2022: ”Det är rimligt att djurvälfärdsersättningar inom ramen för CAP kan ersätta djurskydd som positivt avviker från den gemensamma djurskyddslagstiftningen inom EU”. Samma budskap framfördes 2011 av undertecknad, som representant för Eurogroup for Animals (EU:s djurskyddsorganisation) vid en av Kommissionen ordnad konferens och hearing kring framtida CAP. Personligen tycker jag att Arla ska betala mer till svenska mjölkbönder för högre etisk kvalitet – betande kor. Men Arlas ett-prismodell – d v s samma pris till alla Arla-medlemmar oberoende av nationell tillhörighet hindrar. Dessutom har Arla straffat många svenska mjölkbönder genom sin hållbarhetsbetalning med fokus på klimatavtryck och som straffar bönder som gynnar biologisk mångfald.

Kommentera artikeln

Din e-post kommer aldrig publiceras eller ges vidare.